معلمان در دولت تدبیر و امید

Shargh - - اقتصاد -

...بخشــی ناشــی از عوامــل بیرونــی ازجملــه اعتمادنکــردن مجلس بــه وزارت آقای دکتر نجفی و بخشــی هم ناشــی از ضعــف مديريــت داخلی آموزشوپرورش بوده است.

2- يکــی از دســتاوردهای مفیــد دولــت آقای روحانــی در آموزشوپــرورش، حــذف مديريــت پوپولیســتی و عوامگرايی و ســپردن آن به مديريت علمی و کارشناســی بوده اســت. توقف برنامههای بدون پشتوانههای مطالعاتی و اجرائی و شتابزده و بازگشت آرامش و ثبات در مديريت آموزشوپرورش و تلاش در جهت عقلانیکــردن برنامههای کلان با اســتفاده از کارشناســان و نخبگان مسیری است که امیــد میرود در صــورت تداوم، به ارتقــای جايگاه نهاد آموزشوپرورش در توســعه ملی و معلمان و فرهنگیان بینجامد.

3- تغییــر مديريــت کلان آموزشوپرورش بنا بر خواست اکثريت معلمان و حضور جناب آقای دکتر دانشآشتیانی، نشــانههايی از بهبود، اعتماد و امید را بیش از گذشــته فراهم کرده و پرواضح اســت که شــرط تداوم اين توفیق اولا متعهدشــدن دولت در اولويتبخشیدن به اعتلای جايگاه آموزشوپرورش در برنامــه ملی و ثانیــا ارتقای توانمنــدی مديريت آموزشوپــرورش اســت تــا زمینه تحــول و تحرک همهجانبه نســبت به برنامههــای آموزشوپرورش فراهم شود.

4-اقدامات انجامشده بهويژه از حیث تأمین منابع مالی چه در بخــش بودجه مصــوب )83 درصد( و نســبت به بودجه دولــت )20 درصد( يا در بخش حقــوق و دســتمزد )84 درصد( روند روبهرشــدی داشته است؛ اما اين رشد بههیچوجه پاسخگوی نیاز آموزشوپــرورش و معلمــان بهدلیل کاهش قدرت خريــد آنان و تعهدات معوقه ســنوات قبل نخواهد بود. اقتصاد آموزشوپرورش نیازمند يک عزم و اراده ملی برای شکوفايی اســت و اين مهم بايد در تعهد الزامی دولت آينده قید شود.

5- امــروز صحنــه انتخابات گويای بســیاری از حقايــق پنهان و آشــکار اســت و مــردم بهويژه ما فرهنگیان در آســتانه يک انتخاب سرنوشتساز قرار داريــم که يا بايد به گذشــته برگرديم يــا راه آمده را با احساس مسئولیت بیشــتر تداوم بخشیم، هرچند تحولات چند دهه اخیر در ايران نشــان داده اســت مردم ايران همیشــه خواهان پیشــرفت و توســعه هســتند و رو به آينده دارند و با بهرهمندی از تجارب تلــخ و شــیرين گذشــته، راه آينده را هوشــمندانه برمیگزينند؛ اينک راهی که در کشــور آغاز شده بايد با اقتدار بیشــتر که نماد آن مشارکت حداکثری است تداوم يابد.

رأی بــه آقــای دکتــر روحانــی تضمینکننــده راه پیشــرفت در همهجــای ايــران از جملــه در آموزشوپرورش اســت، رأی ما به آگاهی در مقابل گمراهــی اســت؛ بنابراين بايــد با همه تــوان، اراده خويــش را آگاهانــه و فراگیــر بــرای يــک انتخاب اصلح در 29 ارديبهشــت با هدف سربلندی ايران و جمهوری اسلامی به کار بگیريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.