96- 4درصد شعاری علیه محرومان

Shargh - - اقتصاد -

يكدرصدي کــه بازارهای مالی را تســخیر و منافع عمومی را مصــادره کردهاند.اما در ايــران طبقهای فقیر وجود دارد که در برآوردهای مختلف حدود 25 درصد جامعه ايران اســت. بیکاران، زنان سرپرست خانوار، معلولان و حاشیهنشینها، گروههای فقیری هســتند کــه بايد هــدف سیاســتهای اقتصادی و اجتماعی باشند. در شعار 96 درصد، نامزد انتخاباتی سیاســتهايی را هــدف قرار میدهد کــه آراي 96 درصد را جلب کند.

در کشــورهای پردرآمــد انگلوساکســون زمانی که شــعار 99 درصد سر داده شــد، مالیات بر نقل و انتقالات مالی وضع شــد. نقل و انتقــالات مالی در واقــع همان يک درصد اســت، يکدرصدی که بازار مالــی بورسهــا و بانکها را در اختیــار دارند و اين مالیــات توزيع درآمدی به نفــع 99 درصد جامعه و علیه يک درصد است.

يارانــه نقــدی نیز دقیقــا 96 درصــد جامعه را هــدف گرفت؛ حدود چهار درصــد جامعه از گرفتن يارانه انصــراف دادند. احتمالا آقــای قالیباف و تیم کارشناسان او سیاســتهای 96درصدی مانند يارانه نقدی را در دست دارد که کشور را برای سالها اسیر خواهد کرد که آســیبهای جبرانناپذيــر به دنبال میآورد.

دولت دوازدهم در صورت تداوم رياستجمهوری آقای روحانی مُصر بــر فقرزدايی و افزايش تدريجی قدرت خريد طبقه متوسط است.

افزايش مســتمری خانوادههای تحت پوشــش نهادهای حمايتی، برنامه حمايت خوراکی، مســکن خانوادههــای دومعلولی بهعنوان مرحله نخســت مسکن حمايتی، تلاش برای بازگشت کودکان خارج از مدرسه به مدرسه، از جمله سیاستهای حمايتی برای امحاي فقر شــديد )در شرايط تنگناهای شديد مالی دولت( بوده اســت؛ همچنین افزايش حقوق کارکنان دولت، بازنشســتگان و کارگران اندکی بیش از تورم، سیاستی صحیح در جهت افزايش تدريجی قــدرت خريــد طبقه متوســط بوده اســت. احتمالا به جای شــعار چهار و 96 درصد بهتر اســت شعار سیاستمداران عوامفريب علیه ملت ايران سر داده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.