رانت 3میلیاردي به تركیه

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

وزير راهوشهرســازی گفت: مسکن مهر يک طرح گمراهکننده با بهرهوری بسیار پايین بود. عباس آخونــدی افــزود: وزارت راهوشهرســازی به حقوق خريداران مسکن مهر توجه و از آنان حمايت میکند. بــه گفته وی، هزاران میلیارد تومان کار ارجاعشــده، بــدون يک مزايده بــوده و ۱39۱ که به عنوان ســال اشــتغال و تولید ملی نامگذاری شــده، ســاخت ٥3 هزار واحد مسکن مهر، به يک شرکت ترکیهای واگذار شــد. وزير راهوشهرسازی افزود: مســئولان مربوطه بايــد جواب دهند که ساختمانســازی مســکن مهر چه پیچیدگی فناوری برای ايران داشــته که ٥3 هزار واحد مســکونی در پرديس و پرند را به يک شــرکت خارجی واگــذار کردهاند. آخوندی گفت: حجم کاری که به شــرکت خارجی مزبور ارجاع دادهاند، بیش از 30 هزار میلیارد ريال )ســه هزارمیلیارد تومان( بوده، چنانچه قیمتهای وقت مورد توجه قرار گیرد، حدود ســه میلیارد دلار کار در کنار پايتخت به يک شــرکت خارجی ارجاع شــده، درحالیکــه هیچ دلیل فناوری برای آن نداشــتهاند. وزير راهوشهرسازی خاطرنشان کرد: ۱۱٧ هزار واحد مســکونی مهــر فاقد متقاضی اســت؛ معنی آن اين است که از مردم پول اخذ شده و در محل مشــخصی ساختمانسازی شــده، اما در نقطهای خانه ســاختهاند که متقاضی ندارد. آيا اين عملکرد خیانت در امانت نیســت؟ آخوندی تصريح کرد: گزارش ســازمان بازرســی کل کشــور در دولت قبل اين موضوع را آشــکار کرده و مشــاهده میشود ايــن طرح دارای تخلــف و اتلاف منابع ملی اســت و ظاهــری دارد، چگونــه میتــوان آن را افتخارآمیز دانست؟ واقعیت اين اســت که بازار مسکن را دچار ســوداگری کردهاند که آرامکردن آن، يکی از کارهای اقتصادی مهم دولت يازدهم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.