درخواست از نامزدها

Shargh - - اقتصاد -

احراز صلاحيت شش نامزد رئيسجمهوري آينده كشــور از سوي شــوراي محترم نگهبان نشان داد كه عقل و تدبير در كار است. اين امر را بايد ارزش نهاد و بر همان مدار سعي كرد مردم در انتخاب رئيسجمهور آينده معيارهاي روشــني را به كار برند و دور از قيل و قال و شــور و شعار، شخصي را براي اين مقام رسمي كشــور انتخاب كنند كه بعد از هشــت سال به جايي نرســيم كه همه به اتفاق بر ناصواببودن انتخابمان صحه بگذاريم.از اينرو از نامزدهاي رياستجمهوري درخواست ميشود در اســتقرار اين مباني و معيارها كمك كنند. اگــر آنان با اين معيارها انتخاب شــوند، ميتواننــد در مقابل ملت ســربلند بــوده و مطمئن باشــند كه ملت در اين راه با آنان همراه خواهند بود. همچنين ميتوانند مطمئن باشــند كــه اين معيارها چون ســرندي كه ريز و درشــت را از هم سوا ميكند، نامزدهاي ممتاز را به مردم خواهد شناســاند و آن را كه سوابق روشن و آيندهاي مبتني بر برنامه دارد، چه باك كه مردم او را ارزيابي و هوشيارانه قضاوت كنند.

انتخاب هوشيارانه رئيسجمهور اتفاق، همدلي و مشاركت بيشتر را به بار خواهد آورد. اما معيارها چه باشند؟

نامزدها اجازه دهند مردم بدانند عملكرد گذشته آنها در موارد معين و موضوعاتي كه سالهاســت گريبانگير جامعه ايراني است و جامعه امروز ايران حاصل آن است، چه بوده است؛ بهعنوان مثال نامزدها عملكــرد خود را در چند زمينه محدود زير در 15 سال گذشته براي مردم بازگو كنند:1- مبارزه با فســاد: بدون شك فساد حاصل ســالها عملكرد دولتها و دولتمردان بوده اســت. خوب است روشن شود هر يك از نامزدها چه در قوه مجريه، چه قضائيه و چــه مقننه چه كارنامهاي در مبارزه با فســاد دارند و عملكــرد آنان چــه بوده اســت.2- گزارشدهي و شــفافيت: خوشــبختانه تمامي نامزدها در مناصب و مشــاغلي كار كردهانــد كه هــم از بودجه عمومي و هــم از بودجههاي اختصاصي برخــوردار بودهاند. ابهامــات زيادي در اذهان مردم درباره ســوءمديريت مالي، بياعتنايي بــه اولويتهاي ملي، رعايتنكردن شايســتگي و رقابت در اختصاص مناصب و واگذاري قراردادهــا، رعايت غبطه غائــب و بيتالمال، اجراي قانــون، مميزي هزينهها و امثال آن در تمام قوا وجود دارد. نامزدهــاي محترم رياســتجمهوري به مردم بگويند آيا هرگز در ارائه وضع مالي خود و مؤسســات تابعه و تحت مديريت خود شــفاف بودهاند، آيا هرگز به ســؤالات در ذهن مردم پاســخ دادهانــد. البته اين كار را با ســند و مدرك ارائه كننــد چراكه مردم ديگر كمتر به اظهارات كلي و يكســويه توجه و باور دارند. 3- تقويت اقتصاد ملي و امنيت نسلي: برادران نامزد رئيسجمهوري لطف كنند و يك يــا دو نمونه بارز و مســتند از اقدامات يا برنامههاي گذشــته خود را كه براي تقويت اقتصاد ملي، افزايش مقاومت داخلي در برابر خطرات و آســيبهاي داخلي و خارجي، تأمين امنيت نسلهاي آتي و آمادهسازي سرزمين ايران براي سكونت مطمئن و امن ساكنان آينده انجام دادهاند، با عدد و رقم بازگويند.نامزدها به مردم كمك كنند بدانند عملكرد آنان در زمينه جلوگيري از مهاجرت نخبگان، افزايش اميد به زندگي، كاهش شاخصهاي فلاكت، تعديل فاصله طبقاتي چه بوده اســت و كدام برنامه، سياست، پروژه يا تصميم را در اين زمينهها گرفتهاند. در همين زمينه نيكوســت اگر نامزدها مشخص كنند جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد كشــور را چگونه ارزيابي كرده و چگونه به آنچه معتقد بودهاند، عمل كردهانــد.4- اعتلاي نظام آموزشــي: خبرگان كشــور ميدانند نظام آموزشــي كشــور دچار بيماري است و رابطه دانشــگاهها با بازار كار قطع اســت و سطح آموزش تنزل پيدا كرده اســت. مدركفروشي موريانه دانش شــده است و بعضي از اســتادان و معلمان و كادر آموزشــي حداقلهــاي لازم را بــراي تربيــت و آموزش نســل فرداي كشور ندارند. نامزدها بگويند آيا ايــن بيماري را باور دارند؟ اگر ندارنــد يا اگر دارند، در گذشته چه كردهاند.5- بيكاري: از نامزدها خواهش ميشود عملكرد خود را در رابطه با بيكاري و ايجاد شغل براي مردم بگويند و هر آنچه در اين زمينه انجام دادهاند، تشريح كنند.6- افزايش جرم و جنايت: اگرچه دهها موضوع ديگر وجــود دارد كه اطلاع از عملكرد و موضعگيري نامزدها نســبت به آنها در گذشــته در شناخت آنها مؤثر است ولي فقط به اين نكته آخر كه مانند خوره جامعه را ميخورد، بســنده ميكنم و آن افزايش بزهكاري در جامعه اســت. اگر درست باشد كــه از 15 خانوار ايراني يك نفر در دادگاه پرونده دارد، نامزدهــاي محترم به مردم بگوينــد آيا اين فاجعهبار است يا نه؟ اگر هســت، آنها در گذشته براي حل اين معضل عمومي چه كردهاند.

اما كافي نيســت كه فقط گذشــته نامزدها را بدانيم. بايــد معيار ديگري به مردم بدهيم و آن اينكه از نامزدها بپرســيم بــراي آينده مردم چه برنامهاي دارنــد و چگونه ميخواهنــد اين برنامهها را اجرا كنند. سياستهايشــان چيست؟ همكارانشان چه كســاني خواهند بود و بــا محدوديتهايي كه از هر قبيل تاكنون وجود داشــته )محدوديتهاي مالي، محدوديتهاي سياســي، محدوديتهــاي عملياتي، محدوديتهاي حقوقي، قانوني و...( چه خواهند كرد. من نمونه چند مسئله را كه جامعه ايراني امروز با آن روبهروست، باز مينويسم؛ باشد كه نامزدها با صداقت، شــجاعت و كارشناسانه و مسئولانه به آنها بپردازند و برنامهها و سياســتهاي خود را در اين موارد به مردم عرضه كنند تا مردم با چشم باز به انتخاب بپردازند.

الف: عملكرد گذشته: ب: برنامــه آينده: ادامه در صفحه 8

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.