دستکاری آمارها در سالهای 1384 تا1392

Shargh - - اقتصاد -

وزارت جهاد كشاورزی با انتشار بيانيهای ضمن رد ادعای رسانههای منتقد دولت مبنی بر ساختگیبودن آمــار توليدات كشــاورزی دولت يازدهــم تأكيد كرد، كاهــش واردات و بهبــود پنــج ميليــارددلاری تراز تجاری منفی بخش كشاورزی نشــان از واقعیبودن آمــار بخش كشــاورزی در دولت تدبيــر و اميد دارد؛ درحالیكــه آمار دولــت نهم و دهــم در اين بخش ســاختگی بود. بــه گــزارش مركــز روابطعمومی و اطلاعرســانی وزارت جهــاد كشــاورزی در اين بيانيه ضمن تأكيد بر درستبودن آمار توليدات كشاورزی در دولت يازدهم، برای روشــنگری اذهان عمومی آمده اســت: مجموعه مطالعات و پژوهشهای بررســی تناقضات آماری حاكی از آن بود كه نگرش سياسی در ارائه آمار در دولت نهم و دهم موجب ايجاد تناقضات و گزافهگويی در ارائه اين آمارها شــده است. در سال 1392 مركز مطالعات راهبردی آب و كشــاورزی اتاق بازرگانی، صنعت و كشــاورزی كشــور نيز در گزارش امنيت غذايی خود آمارهايــی در زمينه مصرف مواد غذايی در كشــور و به تبع آن درباره ميــزان توليد در كشــور با خطاهای بســيار زياد و ميــزان خوداتكايی كشــور در مواد غذايی برخلاف آمارهای وزارت جهاد كشاورزی دولت دهم، كمی بيش از 50 درصد مواجه بــود. در ادامه بررســی ايــن تناقضات آمــاری، مركز پژوهشهــای مجلس شــورای اســلامی در گزارش «راســتیآزمايی آمــار و تبيين وضــع موجود بخش كشاورزی» در ســال 1392 به راستیآزمايی آمارهای توليد بخش كشــاورزی پرداخته و با بررسی عرضه و مصرف كه دو كفه تأمين مواد غذايی مورد نياز كشور محسوب میشوند، آمارهای توليد در بخش كشاورزی را آمارســازی و واجد حباب آماری چشمگيری اعلام كرده اســت. با توجه به اينكه نياز كشــور به واردات بــه ميزان توليد داخل وابســته اســت، در بازه زمانی مطالعهشــده، با وجود اينكه ميزان توليد براســاس آمارهای وزارت جهاد كشــاورزی دولت دهم افزايش نشــان میداد، ميزان واردات آن نيز بالا رفته است. در ادامه اين گزارش با اشاره به اينكه در اين دوره مجموع آمار عرضه مواد غذايی در كشــور بهشــدت افزايش يافته، محاسبات بيانكننده افزايش كالری مصرفی هر ايرانی از سههزارو 500 كيلوكالری به چهارهزارو 500 كيلوكالری در روز شده بود.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.