دروغ به مردم ئی نرگه سفجتمهوریو:نخواهیم گفت

عدهای معتقد نیستند که صاحب کشور، مردم ایران هستند

Shargh - - سیاست -

ايســنا:

رئیسجمهوری روز گذشــته در مراسم آغاز تولید انبوه دو خودروی «دناپــلاس» و «پژو 2008» با بیان اینکه مــا هیچگاه به مــردم دروغ نگفتهایم و دروغ نخواهیــم گفــت، بیان کرد: «اســاس کار ما بر شــفافیت و صداقت است و اگر اشــتباهی کنیم عذرخواهی خواهیــم کرد. زبان ما برای عذرخواهی و بیان حقایق دچار لکنت نمیشود».

حجتالاســلام حســن روحانی افزود: «عدهای معتقد نیستند که کشــور مال مردم است و صاحب این کشــور ملت ایران هستند. ما معتقد نیستیم باید حکومت کنیم و مردم به حرف ما گوش کنند. مردم فقط در برابر حرف خداوند تســلیم هستند و بعد از فرمان خداوند، حرف پیامبر و ائمه اطهار قابل توجه اســت که آنها نیز به فرمان خدا برمیگردد؛ بنابراین آنها نیز باید تابع خواست مردم باشند».

او با بیان اینکه کشــور مال مردم اســت و اگر این را قبــول و باور کنیم، همه چیز درســت میشــود، گفت: «اســاس فکر و نظر دولت یازدهــم، امروز و فردا این اســت که صاحب کشور، مردم ایران هستند و خواســت، مطالبات و نظرات مردم ایران باید مورد احترام همــه قرار گیرد و طبق بیــان امام)ره(، آنها ولینعمت ما هستند؛ بنابراین همه باید پای صندوق آرا برویــم. بــه تعبیر مقــام معظم رهبــری نیز این حقالناس و حق ملت است».

رئیسجمهوری عنوان کرد: «آنچه امروز میبینیم اثر آن تفکری اســت که خواســت مردم در سال 92 در پای صندوقهای رأی گفته شــده اســت و حرف خود را در سال 96 نیز خواهند زد. امروز بحمدالله به آنچه رسیدهایم، ثمره تعامل سازنده با جهان بوده و ما در ایــن تعامل دنیا را وادار کردیم که بگوید آنچه درباره ایران گفته، تهمت ناروا بوده اســت و مذاکره بــرای آن بــود اتهامی که به ما زدنــد و گفتند ما در زیر زمین بمب اتم درســت میکنیم، دروغ اســت و این را خودشــان گفتند و آژانــس بینالمللی انرژی اتمی رسما اعلام کرد که ما نسبت به گذشته پرونده هســتهای ایران ســؤالی نداریم و پرونده بسته شد و رویکرد ما معطوف به آینده فعالیت هســتهای ایران اســت که این بزرگترین کار ما بود و همه فشارها و تحریمها بر این مبنا بود و این مبنا از بین رفت».

اکنون نتيجه تعامل سازنده را میبينيم

روحانــی گفت: «همــه این کارهــا را ملت ایران کرد و دولت در این راســتا فقط وظیفه خود را انجام داد و اکنــون نتیجه تعامل ســازنده را میبینیم که خودرویی با همکاری کشــور خارجی تولید و تقدیم مردم میشــود و درعینحال، برای آن بازار صادراتی نیز درســت میکنیم. تازمانیکــه محصولی در بازار رقابت وارد نشود، کیفیت، قیمت و موضوع آلودگی آن درست نمیشــود؛ بنابراین خودروی ما باید وارد صحنه رقابت شــود تا کیفیــت آن بالا رفته و قیمت آن متعادل شود؛ درعینحال طراحان تلاش بیشتری انجام دهند».

او یادآور شــد: «امروز یکی از روزهای جشن ملی ماســت که کارگــران، کارفرمایان و مهندســان ما با مشــارکت هم دست به دســت هم دادهاند و کاری مشــترک در راســتای تولید ملی و اشــتغال درست کردهانــد و هرچقدر تولید بالاتر رود، برای خانوادهها

و جوانان اشتغال ایجاد میشود».

رئیسجمهوری عنوان کرد: «شــعاردادن راحت اســت کــه 20 هزار یــا صدهزار اشــتغال درســت میکنیم؛ امــا آنها که اشــتغال درســت کردهاند و پتروشیمی ساختهاند، میدانند این یعنی چه. امسال نیز سال تولید و اشــتغال است و همه باید به دنبال اشتغال برویم و امروز از روزهای افتخارآفرین ماست و بر ملت ما مبارک باشد».

او گفت: «امروز پس از بازدید از ســالنهای تولید خودرو، همان احساســی را داشــتم کــه در دوران مقدس در ســنگرهای رزمنــدگان میرفتم؛ آنجا در ســنگر آدم احســاس غرور میکرد. این ملت هرگز

خسته نمیشود و برای منافع، عزت و استقلال خود از پا نمیافتد و از همه توانش استفاده و بهرهبرداری میکند تا دل ملت را شــادمان و دشــمن را مأیوس کند».

حســن روحانی، عنوان کــرد: «امــروز کارگران، طراحان و مدیران ما همــه تلاش خود را کردهاند تا به فشار دیگران و توطئه بیگانگان «نه» بگویند. باید به دیگران «نه» و بــه همه آنها که در تولید داخلی تــلاش میکنند، «آری» بگوییم. امروز ســرمان را در صنعت خودرو بالا نگــه میداریم. درحالحاضر در این عرصه وارد تحولات جدیدی شدهایم؛ درحالیکه صنعت خودرو یکــی از صنایع قدیمی ماســت که فراز و فرودهایی داشته اســت». او افزود: «باید این صنعــت را بهروز کرده و همپا بــا دنیا حرکت کنیم. باید از فضاها و فرصتها اســتفاده کنیم؛ چراکه اگر بازاری در منطقه و دنیا هســت که میتواند از تولید ما اســتفاده کنــد و ما آن را از دســت بدهیم؛ یعنی فرصت را از دســت دادهایم. بایــد فرصت را مغتنم بشــماریم. ملت ما، ملتی توانمند، غیــور و انقلابی است و اگر فرصت ســرمایه و تکنولوژی و بازار را از دست بدهیم؛ یعنی فرصتهای این ملت را از دست دادهایم».

عجيب اســت که حرفهــای دروغ و درشــت را با صدای بلند بگويند

رئیسجمهوری با بیــان اینکه امروز قدم مهمی در صنعت خودرو برداشــته شده، ادامه داد: «تلاش دولــت یازدهم از آغاز این بوده کــه فرصت را برای اشتغال جوانان، کارآفرینان داخلی و طراحان ایجاد کنــد و از فناوریهــای داخلی اســتفاده کنیم و کار دولت این بود که غذا را برای آنها آماده کند».

او تأکیــد کــرد: «اینکه قطعهســاز مــا حتی روز تعطیل بــه کار میپردازد، به معنــای حرکت چرخ تولید است و همان قولی است که سال 92 داده شد که چرخ ســانتریفیوژ بچرخد و چرخ اقتصاد و تولید نیــز بچرخد و امروز چرخ اقتصاد به حرکت درآمده، امروز چرخ مدرنترین ســانتریفیوژ IR8‬ و ‪IR6 ما نیز حرکت میکند و اکنون از IR1 عبور کردیم و به 8‬ ‪IR رسیدهایم و قدرت سانتریفیوژها برای غنیسازی 20 برابر دیروز شــده و درعینحــال چرخ صنعت نیز در حال حرکت است».

روحانی گفت: «من از شــما میپرســم سال 92 چه تعداد خودرو تولید کردید و ســال 96 چه مقدار تولید داشتید؟ در سال ‪700 92،‬ هزار دستگاه خودرو تولید شد و این تولید در سال 96 به یکمیلیونو 600 هزار خودرو رسیده است؛ این به معنای حرکت چرخ اقتصاد است. صنعت خودرو درحالحاضر در میان صنایــع دیگر رتبــه اول را دارد و 18 درصد از رشــد بخش صنعت، بــه بخش خودرو تعلق میگیرد که این بخش بزرگی اســت که حرکت بزرگی در کشور ایجاد میکند».

او بــه نقش صنعــت خودرو در ایجاد اشــتغال در حوزههای دیگر اشــاره کرد و افزود: «یک حرکت ارزشمند در سایه راه اعتدال انجام گرفت، درحالیکه تندروی، خشــونت و افراطوتفریط مــا را به آن روز کشانده بود. اکنون اعتدال، عقلانیت و با دنیا درست حرفزدن، دنیا را نیز وادار به درست حرفزدن کرد و ما را به این روز رساند».

رئیسجمهوری با اشــاره به توافق صورتگرفته در سال 94 با کشــور فرانسه در زمینه خودروسازی، عنــوان کــرد: «در آن موقــع، بعضــی روزنامهها و ســایتهای خاص گفتند همه این توافقات کاغذی اســت. عجیب اســت که حرفهای دروغ و درشت را با صدای بلنــد بگویند. حالا آیا واقعا این توافقات کاغذی بوده اســت؟ اکنــون پژو 2008 تولید شــده و بــهزودی به مــردم عرضه میشــود و این خودرو در یکســالوچندماه بــه تولید رســید و ســرمایه و تکنولوژی آن وارد کشور شــد و فعالیت مشترکی را با یک کشور خارجی آغاز کردیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.