يارانه 250هزار تومان بشود، قیمت حاملهای انرژی 6 برابر میشود

Shargh - - سیاست -

ايسنا:

ســخنگوی دولــت در نشست خبری روز گذشــته خود، در پاسخ به ســؤالی درباره احتمال کنارهگیری حســن روحانی بهنفع جهانگیری، گفت: «هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است، آقای جهانگیری هم مثل روز اول باانگیزه حضور دارد و برنامههایی را که دولت یازدهم با ریاست مورد تأیید مردم که از سوی آقای روحانی شکل میگیرد توضیح میدهد و عملکرد گذشته را هم ارائه میدهد».

محمدباقــر نوبخت افــزود: «همه جریانهای سیاســی اصلاحات و اعتدال کاندیدای واحدشــان آقای روحانی اســت. البته یک شــخصیت برجســته و مدیر توانای اصلاحطلب مثل آقای جهانگیری در این عرصه آمده اســت، اما هیچیک از این جریانها ایشــان را بهعنــوان کاندیدای اصلیشــان معرفی نکردهاند. حالا یک فرد میتواند به صورت مستقل وارد این عرصه شــود. بههرحال امیدوارم مردم در مشــارکت حداکثری لایقترین فرد را برای ریاست بر قوه مجریه انتخاب کنند».

او در واکنش به برخی وعدهها و انتقادات کاندیداها، عنوان کرد: «آیا این بحران و چهره ســیاه و غیرمعقولی که از اقتصاد ملی ترســیم شده در این سهســالونیم دولت تدبیر و امید ایجاد شده یا محصول عملکرد نظام جمهوری اسلامی در ۳8 سال گذشته است. همه این سیاهنماییها بیش از آنکه به دولت برگردد، به نظام برمیگردد و نمیدانم آیا ما مجاز هستیم که چهره نظام را نامطلوب و کریه نشان دهیم، باید پرسید این کار به چه قیمتی انجام میشود».

به الان میگوييد بحران، پس به سال 92 چه میگوييد

سخنگوی دولت افزود: «وضع آنچنان که گفته میشود سیاه نیست، ولی میدانیم که وضع موجود، وضع ایدهآلی هم نیست. هرکس راجع به بخش خالی لیوان صحبت کند، درســت است، اما باید ببینیم تا سال 92 چقدر آب در لیوان بوده و تا ســال 95 چقدر آب اضافه شده و چقدر دیگر باید اضافه شــود و آیا میشــود به این دولت اعتماد کرد که بقیه ظرف را پر کند».

نوبخت گفت: «در ســال 92 رشــد منفی6 بوده و الان مثبت شــده، آیا کارهای انجامشــده از ســال 92 تا الان مورد توجه قرار گرفته است. وقتی شــما به الان میگویید بحران، پس به ســال 92 چه میگویید که تورم بالای 40 درصد و رشــد منفی 6 بود، آیا آن بحران نبود؟ یا رسانهها امــروز از بحث دره عمیق صحبت میکنند. خب این واقعیتی اســت و باید ببینیم در آن زمان کجا بودیم». او ادامه داد: «برنامه ششم و برنامه بودجه و برنامه صدروزه مشــخص میکند که آیا میشــود با این دولت ادامه داد یا نه. این سیاهنماییها بیش از آنکه عملکرد ۳.5 ساله دولت را زیر ســؤال ببرد به نظام برمیگــردد و نمیتوان نظام را در خدمات به مردم ناکارآمد نشــان داد، البته اشکالاتی وجود دارد و خیلی کارها باقی مانده که باید انجام دهیم».

نوبخــت افزود: «این کار خیلی بزرگی اســت کــه 950 هزار فرصت شــغلی ایجاد شــود و در شــرایطی اســت که ابر و باد و مه و خورشید دستبهدست هم بدهند. ما حداکثر میزان سرمایهگذاریای که میتواند صورت بگیرد را در نظر گرفتهایم، ولی اینکه یکی بگوید دومیلیون دیگر هم به آن اضافه میکنیم واقعا کار سختی است، چون جایی مرز توقف وجود دارد و مرز این 950 هزار شغل هم همینقدر است».

افزايش يارانه با شرايط موجود امکانپذير نيست

او دربــاره افزایش یارانهها گفت: «یارانه خانوارهای تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی که مستمریشان بهطور متوسط 71هزار تومان بود به 240هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی ۳.4 برابر که این در فروردین اجرا شد».

نوبخت افزود: «اینکه از ســوی عدهای گفته میشود یارانه افراد تحت پوشــش دو یا سهبرابر اضافه شــود باید بگوییم که این ۳.4 برابر افزایش یافتــه و علیبرکــتالله هم برای آن گفته شــد؛ یعنی آنها که مســتمری میگرفتند یارانهشــان هم افزایش یافته اســت. حالا باید پرسید که منظور از افزایش یارانه افراد کمدرآمد چیســت و منظور این است که یارانه همه افــراد افزوده شــود؟ این افزایش با توجه به شــرایط موجــود امکانپذیر نیست؛ چراکه باید قیمت حاملهای انرژی را زیاد کنیم.»

ســخنگوی دولت با اشاره به درآمد شــرکت پالایش و پخش یادآور شــد: «کل فروش در این شــرکت 52هزارمیلیارد تومان اســت و بعد از کمشــدن کســورات ۳6هزار و 004میلیارد تومان باقی میماند که برای یارانهها بایــد 41هزارمیلیارد تومــان پرداخت شــود، بههمیندلیل این مابهالتفاوت ۳6هزار و 41هزار از خزانه دولت پرداخت میشــود، آنهم برای یارانه 45هزار و 500 تومانی. من به صداقت و شــرافت کسانی که طرح افزایش یارانه را مطرح میکنند شــک ندارم، اما این حرف بســیار قابلتأمل اســت و امیدوارم منظورشــان افزایش یارانه اقشار کمدرآمد باشد که آنهم ۳.4 برابر افزایش یافته است.»

نوبخت عنوان کــرد: «اگر یارانه بخواهد 250هزار تومان باشــد، تقریبا باید قیمت حاملهای انرژی شــشبرابر شود که این روی اقتصاد ملی اثر میگذارد و پول ملی را خراب میکند. کســانی که میدانم بسیار باشرافت و باشــخصیت هســتند، اما این حرفها را بیان میکنند حداقل بگویند این یارانه 250هزارتومانی قرار اســت از چه جاهایی تأمین شود و خوب است گفتههایی در جامعه منعکس نکنند که اشتباه باشد.»

رئیس ســازمان برنامهوبودجه در واکنش به وعده مشاغل میلیونی از سوی بعضی کاندیداها و استخدام بدونضابطه حدود چهار هزار و 200 نفر در مترو تهران و نظارت دولت در این زمینه، تأکید کرد: «نظارت بر عملکرد در قانون تقسیم شده و از نظر حسن انجام و اجرای قانون مسئولیت اصلی در قانون اساســی با قوه قضائیه اســت که از طریق ســازمان بازرسی کل کشور صورت میگیرد. ســازمان برنامه، دیوان محاســبات، دیوان عدالت اداری، ســازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات هم وظایف نظارتی دارند که بههمیندلیل شــورای دســتگاههای نظارتی ایجاد شد تا با هم هماهنگی کنند. چون ممکن است این مسئله به یکی از کاندیداها برخورد کند، ضمن احترام به همه کاندیداها در این ارتباط ســازمان بازرسی در جایگاه نظارت بر حسن اجرای قانون در این زمینه وظیفه داشت که گزارششان را هم ارائه کردهاند. سازمان برنامه به آنهایی که پولش را میدهد، نظارت میکند و ما نمیتوانیم به آنهایی که پولشان را نمیدهیم نظارت کنیم.»

اگر يارانه بخواهد 250هزار تومان باشد، تقريبا بايد قیمت حاملهای انرژی ششبرابر شود كه اين روی اقتصاد ملی اثر میگذارد و پول ملی را خراب میكند. كسانی كه میدانم بسیار باشرافت و باشخصیت هستند، اما اين حرفها را بیان میكنند حداقل بگويند اين يارانه 250هزارتومانی قرار است از چه جاهايی تأمین شود و خوب است گفتههايی در جامعه منعکس نکنند كه اشتباه باشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.