ایران؛ پرچمدار صلح، ثبات و آرامش در منطقه

Shargh - - سیاست -

ايرنا:

رئیسجمهوری روز گذشــته به مناســبت چهار آوریل، روز جهانی آگاهــی از خطر مین، در پیامی به همایــش «روز جهانی آگاهــی از مین و کمک به اقدام علیه آن» که در وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد، عنوان کرد: «جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم الهی دین مبین اسلام، حرمت جان و کرامت انسانها را بهعنوان اصلی مهم قلمداد کرده و همواره پرچمدار صلح، ثبات و آرامش در منطقه و جهان بوده اســت. در طول هشــت ســال جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق، مساحتی در حدود 42هزار کیلومتر مربع از ســرزمین ما به 20میلیون انواع مین و مواد منفجره ســاخت کشورهای مدعی حقوق بشر آلوده شده و به بزرگترین قربانی این معضل شوم تبدیل گردیده است».

در ادامه این پیام آمده اســت: «چه بســیار مردان و زنان و کودکان ایرانی که در طول ســالهای جنگ تحمیلی و پس از آن، قربانی مین شــدهاند و چه بســیار زیانهای اجتماعی، اقتصادی و زیســتمحیطی دیگری که بر جمهوری اســلامی ایران وارد شد و متأسفانه همان کشورهایی که در طول هشت سال جنگ علیــه ایران بــه دولت عراق در همه زمینهها ازجمله مینهای متنوع کمک کردهاند، در ســالهای پس از جنگ نیز به هر بهانهای از کمک به کشــور مــا در برطرفکردن این معضل امتناع کرده و یاری تکنولوژیک خود را از مردم صلحدوست ایران دریغ نمودند».

در پیام حســن روحانی آمده است: «روز جهانی آگاهی از خطر مین، یادآور اقدامی ارزشمند برای توجه مضاعف به حیات، ســلامت و کرامت انســانی و نیز ضرورت ایجاد محیطی امن برای زندگی بیدغدغه به شــمار میآید؛ جامعه و محیطی که بارها از سوی انســانها و دولتهای متجاهر مورد تهدید قرار گرفته اســت. جمهوری اســلامی ایران بر این مبنا و علیرغم این نفاق موجود، روز جهانی آگاهی از خطر مین و عملیات مینزدایی بشردوســتانه که حاصل آن نجات جان کودکان، زنان و مردان بیگناه اســت را گرامی داشــته و تمامی کشورها را به تلاش و همت و توجه بیشتر به این امر مهم دعوت مینماید. به امید روزی که خشونت، تهدید و جنگ از روابط انسانی رخت بربسته و انس و الفت توأم با محبت و همدلی جایگزین آن شود».

بنیامین ســالاریان، مســئول برگزاری این همایش، درباره علت برگزاری آن در 12 اردیبهشت گفت: «این نمایشگاه به مناسبت چهار آوریل )15 فروردین(، روز جهانی مین، برگزار میشود و تعطیلات نوروزی باعث شد این نمایشگاه روز گذشته گشایش یابد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.