9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

شــهابالدین صدر در نشست خبری جبهه متحــد: نتایــج انتخابات مجلــس تأیید تداوم گفتمان اصولگرایی است

آذر منصوری، معاون سیاسی دبیرکل حزب مشارکت: نتیجه انتخابات مجلس هشتم نشانه عدم اقبال عمومی به اصلاحطلبان نیست

امضــای پنــج یادداشــت تفاهم در ســفر احمدینژاد به سریلانکا

سفیر ایران در باکو: مشکل توقیف محموله هستهای ایران بهزودی حل میشود

رئیس کل بانک مرکزی: نرخ ســود بانکی را پس از تأیید رئیسجمهور اعلام میکنیم

ادعای وزیر حملونقل رژیم صهیونیســتی: بازگردانــدن بلندیهای جولان به ســوریه به منزله حضور ایران در این منطقه است

گزارش مهم مجلس درباره فساد اقتصادی؛ شــماری از نماینــدگان بــه اعلامنشــدن نام مفسدان اعتراض کردند

رئیــس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام بر «اتخاذ سیاســتهای صحیــح» و «پرهیز از دشمنتراشی» تأکید کرد

دبیر شــورای عالی امنیت ملی روسیه خبر داد: قول روسیه برای بررسی پیشنهادات جدید ایران

حســن روحانی: باید امروز دایره مشورت را تنگ نکنیم و به اصــول و آرمانهای بلند فکر کنیم، دســت در دست هم دهیم و اخلاق را در جامعه حاکم کنیم

آذر منصوری معاون سیاســی دبیرکل حزب مشــارکت: انتخابات مجلس هشتم ثابت کرده که بههرحال اراده در کشــور وجود دارد که به دنبال بیاثرکردن رأی مردم است

عربستان: نیازی به میانجیگری ایران بین ما و سوریه نیست

سردار سرلشگر فیروزآبادی: تعیین روز ملی خلیجفارس بازخورد حاکمیت بیعدالتی است

غلامحســین امیــری، قائممقــام جامعــه اسلامی مهندسین: در مورد ریاست مجلس به جمعبندی نهایی نرسیدهایم

محمدرضا تابش رئیس فراکســیون اقلیت مجلــس: اصلاحطلبــان برای رئیــس دولت اصلاحات تصمیم میگیرند

علیرضا افشــار، معاون سیاســی وزیر کشور خبــر داد: تشــکیل دبیرخانــه دائمــی ســتاد انتخابات

بازجویی ۳ســاعته از منتقد عبدالله جاسبی در شعبه دوم بازپرسی مجتمع قضائی کارکنان دولت صورت گرفت

نامه عضو کمیســیون اقتصــادی به معاون اول رئیسجمهــور: فکر میکردیــم دولت به اشتباهات خود پی برده است

علیرضا جمشــیدی، سخنگوی قوه قضائیه: اگــر دولــت مســائل را منتقل کند، رســیدگی میکنیم

محســن رضایــی، دبیــر مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام: ایــران و ژاپــن میتوانند از بازیگران مهم آینده جهان باشند

حســین نقرهکارشــیرازی، معــاون امــور بینالملــل وزارت نفــت: برخــی تفاهمهای انجامشده با پاکستان باید اصلاح شوند

مهدی کلهر، مشاور رسانهای رئیسجمهور گفت: وضعیت امروز، قابل قیاس با ســه سال گذشته نیست

آیتالله هاشمیرفسنجانی در دیدار اعضای ائتــلاف دیدهبــان خلیجفارس: منشــأ قدرت جمهوری اســلامی اســلام منطق و همراهی مردم است

تجمع دانشجویی در اعتراض به تحریف نام خلیجفارس و ادعاهای واهی امارات در مقابل سفارت امارات در تهران

کفیل دبیــر شــورای امنیت ملی روســیه: راهانــدازی نیــروگاه بوشــهر اولیــن مرحله از همکاری اتمی تهران- مسکو است

نماینده ایران در سازمان ملل در نامهای به شــورای امنیت: هدف آمریکا از اتهامات علیه ایران سرپوشگذاشتن بر اشغالگری است

احمدینژاد در سفر به هندوستان خبر داد: تصمیم ایــران و هند به گســترش همهجانبه مناسبات

رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد: اعلام اســامی مفســدان اقتصادی پس از صدور حکم

دولت عــراق اتهامات اخیر مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی این کشور را رد کرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.