مهم، نظر مردم فلسطین است

مهدي ذاكريان . تحليلگر مسائل بينالملل و خاورميانه

Shargh - - دیپلماسی -

موضــع اخیر حماس برگرفته از فهم دقیق این گروه از نظام بینالملل اســت. حماس به این نتیجه رســیده که تأمین منافع مردم فلســطین یا رهبران حماس با روشــي غیر از حرکت در مسیر نظام بینالملل میسر نیست. امروزه در نظام بینالملل اســرائیل به عنوان یك رژیم تا مرزهاي مشخصشــده در ۱۹۶۷ به رســمیت شناخته ميشــود و جامعه بینالملل خواهان تشــکیل دو دولت فلسطین و اســرائیل در این منطقه است. گروه حماس نیز با این فهم دقیق موضع جدید خود را اتخاذ کرده اســت اما این را نباید با بهرسمیتشــناختن اسرائیل یکسان دانست. حال براي اینکه بگوییم این موضع آنها در روابط ایران و حماس چه تأثیري دارد، باید به این نکته توجه داشــته باشیم که موضعگیري ایران نسبت به مسئله فلسطین در سالهاي گذشته تغییراتي داشته است. موضع شــفاف و روشــن ایران که از زمان امام)ره( شکل گرفت این بود که به مردم فلســطین ظلم شده است. بعدها در زمان شــاهد تغییراتي بودیم و برخي از افراد خصوصا در دولــت قبل مواضعي مبني بر نابودي و محوکردن اسرائیل اتخاذ کردند. به اعتقاد بنده موضعگیري ابتداي انقلاب که موضع اصلي ایران نسبت به مسئله فلسطین اســت، صحیح است اما برخي دولتها مواضع متفاوتي اتخاذ کردند. بدیهي است هر دولتي براي اتخاذ بهترین موضع دراینخصوص باید به منطق روابط بینالملل و نظام سیاسي منطقه توجه داشته باشد. موضعگیري اخیر حماس نیز ميتواند در این امر اثرگذار باشــد زیرا سیاست خارجي یك امر انفعالي نیست؛ بهویژه در دولت آقاي روحاني فعال بوده و اصول و چارچوب آن روشــن اســت. براســاس همین اصول و چارچوب دولت ایران ملزم نیســت موضع دوســتانه یا خصمانه در مورد هریك از این گروهها داشته باشد. حماس یا هر گروه فلسطیني که منتخب مردم فلســطین باشد و در راستاي خواســت آنان حرکت کند، مورد تأیید جمهوري اسلامي است. علاوه بر نظر مردم فلسطین باید نظام سیاسي حاکم بر منطقه خودگران را که به عنوان دولت در سازمان ملل پذیرفته شده است نیز در نظر داشت. اگر مردم و دولت خودگردان فلسطین با این مواضع جدید حماس مشکلي نداشته باشند در روابط ایران و حماس نیز تغییر ایجاد نميشود و در غیراینصورت اوضاع فرق خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.