از هیچ کمکی به جبهه مقاومت دریغ نمیکنیم

Shargh - - دیپلماسی -

سپاهنیوز:

سپهبد علی عبدالله ایوب، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سوریه که به دعوت ستاد کل نیروهای مسلح به کشورمان سفر کرده است، با سردار سرتیپ پاســدار جمالالدین آبرومند، معاون هماهنگکننده فرمانده کل ســپاه، دیدار کرد. ســردار آبرومند در این دیدار با بیان اینکه اســتکبار با تمام ظرفیت و توان در تلاش برای ازبینبردن جبهه مقاومت اســت، گفت: امروز سوریه خط مقدم جبهه مقاومت بوده و ما این را با تمام وجود حس میکنیم. معاون فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه ملت ایران کمکهای سوریه به ایران در دوران جنگ تحمیلی اســتکبار جهانی و صدام را فراموش نخواهد کرد، گفت: به فضل الهی، ایستادگی و مقاومت ملت، ارتش و دولت ســوریه سرانجام به بار خواهد نشســت و اراده این کشــور بر تروریستها و دشــمنان خود غلبه خواهد کرد. ســردار آبرومند با بیــان اینکه از تمامی ظرفیتهای خود برای کمک به پیروزی جبهه مقاومت اســتفاده خواهیم کرد، گفت: معتقدیم تکلیف جنگ در عرصه زمین معین میشود و همانند دوران دفاع مقدس برای پیروزی میبایست فرماندهان در وسط میدان باشند که بحمدالله اینگونه نیز هســت. ســپهبد علی عبدالله ایوب نیــز با تقدیر از جمهوری اســلامی ایران، بهویژه کمکهای ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ملت و نظام سوریه برای مقابله با تروریستهای تکفیری و حامیان آنها گفت: بحمدالله امروز با کمکهای مستشــاری برادران سپاه از جمله حاجقاســم ســلیمانی و شجاعت بیبدیلی کــه از خود نشــان دادهاند، پیروزیهــای بزرگی برابر تروریســتها و دشــمنان ســوریه رقم خورده است، اما توطئه بســیار گسترده و وسیع اســت و امیدواریم در ادامه این روند شــاهد تداوم موفقیتها و پیروزی نهایی جبهه مقاومت باشــیم. همچنین رئیس ستاد کل ارتش سوریه صبح دیروز با سردار حسین دهقان، وزیر دفاع، دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار ســردار دهقان با هشدار نسبت به تعرض و تجاوز کشورهای همسایه به ســوریه گفت: هرگونه اقدام تجاوزکارانه به کشور سوریه موجب تشدید بحران و توسعه دامنه جنگ و خونریزی و تداوم خشونت در منطقه خواهد شد. رئیس ســتاد کل ارتش ســوریه نیز در این دیدار گفت: دولت، ملت و نیروهای مسلح سوریه مقاومت هفتساله و پیروزیهای خود علیه تروریسم را مدیون حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران میدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.