تحریمهای ایران به جای تحریمهای روسیه

Shargh - - دیپلماسی -

ایســنا: اعضای ارشــد کمیتــه روابــط خارجی ســنای آمریکا توافــق کردند تا طرح تحریم روســیه را کنــار بگذارند و به جای آن طــرح تحریم ایران را بررســی کنند. به نوشته نشــریه پولیتیکو، باب کورکر رئیــس کمیته روابط خارجی مجلس ســنای آمریکا و بنکاردیــن عضو ارشــد دموکرات ایــن کمیته روز دوشــنبه توافق کردند تا به جای بررسی طرح تحریم روســیه، تحریمهای ایران را پیــش ببرند و به علاوه روی طرحــی برای مقابله با نفوذ مســکو در اروپای شــرقی بدون اســتفاده از تحریم کار کنند. کورکر در گفتوگــو با پولیتیکــو، اظهار کرد: مــا نمیخواهیم روی طــرح تحریمهای روســیه کار کنیم. ما کاملا به این توافق دســت یافتیم که این مسیر را پیش ببریم و طرح تحریمهای ایران را بررسی کنیم. همچنین قرار اســت روی اقداماتی برای مقابله با روســیه در اروپا تمرکــز کنیم. این دو برنامههای آینده ما هســتند. به نوشته پولیتیکو، توافق میان سناتورها کورکر و کاردین، موجب حل اختلاف میان اعضای ارشد کمیته روابط خارجی ســنا شده است که خواهان بررسی همزمان هر دو طرح تحریمهای ایران و روسیه بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.