سفیر روسیه در ایران: ترامپ به سخنان خود پایبند نیست

Shargh - - دیپلماسی -

ایســنا: ســفیر روســیه در تهران گفــت: ترامپ حرفهــای زیــادی را پیش از اینکــه رئیسجمهور شود، گفته بود و امروز به سخنان خود پایبند نیست. لوران جاگاریان با اشــاره به اقــدام دولت آمریکا در ســوریه و بمباران مواضع ارتش ســوریه اظهار کرد: ما و جمهوری اسلامی ایران درباره سوریه همکاری زیادی با یکدیگر خواهیم داشــت و موضع مسکو و تهران شبیه یکدیگر است. براساس همین همکاریها تروریســتها در منطقه موفقیتی نداشــتهاند و ما از دولت قانونی بشار اسد حمایت میکنیم. البته آنچه مربوط به سرنوشت آینده سوریه است، باید از طریق تصمیم مردم ســوریه باشد. ســفیر روسیه در تهران با اشــاره به ســخنان رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اینکه در آینده با روســیه به مصالحه خواهیم رسید، عنوان کرد: ترامپ حرفهای زیادی را پیش از اینکه رئیسجمهور شود، گفته بود. امروز به سخنان خود پایبند نیست و ما از این جهت نگران هستیم؛ چون تا به حال متوجه این امر نشده بودیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.