دور جدید آستانه

Shargh - - دیپلماسی -

ایرنــا:

حســین جابریانصاری، معــاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در چارچوب رایزنیهای دوجانبــه در حاشــیه چهارمیــن دوره کنفرانــس بینالمللی ســوریه در آستانه، عصر سهشنبه با بشار جعفری، ســفیر و نماینده دائم ســوریه در سازمان ملل متحد ملاقــات کرد. در این دیدار که هیئتهای اعزامی ایران و ســوریه به کنفرانس آستانه پایتخت قزاقستان نیز حضور داشتند، دو طرف پیرامون آخرین تحولات روند مذاکرات و شــرایط سیاســی و میدانی بحران ســوریه رایزنی و تبادل نظر کردند. براســاس برنامه اعلام شــده، نشستهای دو روزه تخصصی و عمومی چهارمین دوره کنفرانس بینالمللی آستانه با مشــارکت هیئتهای ایران، روســیه و ترکیه، سه کشــور ضامن روند مذاکرات و هیئتهای طرفهای ناظر از امروز آغاز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.