استوارنامه سفیر ایران تقدیم بشار اسد شد

Shargh - - دیپلماسی -

ایرنــا:

جواد ترکآبادی ســفیر جدیــد جمهوری اســلامی در سوریه، اســتوارنامه خود را تقدیم بشار اســد رئیسجمهوری این کشور کرد. سفیر کشورمان در ایــن دیدار ابراز امیدواری کــرد در دوره مأموریت خود مناســبات دو کشــور بــر پایه منافع مشــترک گســترش یابــد و تأکید کرد که مســئولان جمهوری اسلامی ایران خواستار بهکارگیری همه ظرفیتهای موجود بــرای اســتحکام محور مقاومــت، پیروزی در برابــر توطئه مســتکبران و شکســت دشــمنان ســوریه هســتند. رئیسجمهور ســوریه نیــز در این ملاقات، ضمن خوشــامدگویی و آرزوي موفقیت در مأموریت محوله برای ایشان، بر تداوم همکاریها و مشورتهای دو کشــور در عرصههای مختلف تأکید و از حمایت همهجانبه مســئولان ایرانی از ســوریه قدرداني کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.