انگلیس: تجارت با ایران را اولویت دهید

Shargh - - دیپلماسی -

ایســنا: کمیته روابــط بینالملل مجلــس اعیان انگلیس بر لزوم تسهیل مقررات بانکی برای بازشدن منابع جدید مالی برای ایران، حتی درصورتیکه آمریکا از این درخواســت پیروی نکند، تأکید کرد. به نوشــته روزنامه گاردین، کمیته روابط بینالملل مجلس اعیان انگلیس روز گذشته با انتشار گزارشی خواستار آن شده اســت که لندن مســتقل از آمریکا، از طریق همکاری نزدیکتر با اروپا از ادامه اجرای توافق هستهای با ایران اطمینان حاصل کند. کمیته روابط بینالملل مجلس اعیان انگلیس در ادامه از دولت لندن خواسته است تا بعد از خروج این کشــور از اتحادیه اروپا، تجارت با ایــران را در اولویت قرار دهــد و از طریق همکاری با اتحادیه اروپــا، محدودیتهای بانکــی اعطای وام و سرمایهگذاری را در ایران رفع کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.