مجلس موازی مادورو

Shargh - - جهان -

فــارغ از دســتهای پیدا و پنهــان در مصائب این روزهای ونزوئــلا، بحران اقتصادی کنونی این کشــور دیگر بر هیچکس پوشــیده نیســت. نیکلاس مادورو، که درســت بعد از مــرگ هوگو چاوز ســکان یکی از ثروتمندتریــن کشــورهای آمریکای لاتیــن را برعهده گرفــت، در طول این بحران نشــان داده که جانشــین درخوری برای چاوز و دستاوردهای او نظیر کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی نبوده است.

حالا از هر پنج خانواده، چهار خانواده در فقر به سر میبرند و کاهش کالاهای اساســی و دارو به افزایش مرگومیر دامن زده است. تورم هم به بالای 700درصد رســیده و اقتصــاد ونزوئلا در آســتانه یک فروپاشــی کامل اســت. در چنین شرایطی اپوزیسیون راستگرای ونزوئلا، رهبری اعتراضات ضد دولتی را برعهده گرفت و با بالاگرفتن اعتراضها هراس از رسیدن خشونت به سطحی غیرقابل کنترل افزایش یافت. در پی تظاهرات گســترده هفتههای اخیر که بیش از 20 کشته و دهها زخمــی بر جای گذاشــت، مــادورو طرحــی جدید را مطرح کرده که بــه ادعای او میتواند به ناآرامیهای هفتههــای اخیر این کشــور پایان دهد. مــادورو، روز دوشــنبه اول ماه می به مناسبت روز جهانی کارگر، از قصد خود برای ایجاد یــک مجلس مردمی جدید به موازات پارلمــان ونزوئلا خبر داد؛ مجلســی با قدرت بازنویسی قانون اساسی و متشکل از شهروندان عادی. آنطور که رئیسجمهوری ونزوئلا گفته، حداکثر نیمی از شــمار اعضای این مجلس جدید از طریق انتخابات برگزیده خواهند شد و احزاب سیاسی نیز اجازه شرکت در آن را ندارنــد. به گفتــه مادورو ایــن حرکت برای بازگشت صلح و جلوگیری از کودتای مخالفان سیاسی ضروری بوده است. رئیسجمهوری ونزوئلا در توجیه این تصمیم، به مادهای از قانون اساسی ونزوئلا استناد کرد که بر اساس آن میتوان دست به تشکیل مجلس مؤسسان زد؛ مجلسی که میتواند تصمیمات نهادهای دولتی را لغو کند، انتخابات عمومی برگزار کند و شبیه به مجلسی باشد که پیش از این یک بار در سال 1999 میــلادی هوگو چــاوز، رئیسجمهوری فقیــد ونزوئلا تشکیل داده بود.

از همیــن رو اســت که مخالفان نیــکلاس مادورو معتقدند تصمیم به تشــکیل مجلــس مردمی تلاش جدیــدی از ســوی رئیسجمهــوری ونزوئــلا بــرای بهحاشیهراندن نمایندگان منتقدی است که هماکنون در پارلمــان ونزوئــلا اکثریــت را در اختیــار دارند و بر برگزاری انتخابات عمومی برای پایاندادن به حکومت 1۸ســاله سوسیالیستها در این کشــور و آزادی بیش از 100 فعال سیاســی و فعال حقوق بشــر که زندانی شــدهاند، اصرار دارند. آنها بر ایــن باورند که نیکلاس مادورو قصد دارد بخش عمده اعضای مجلس مردمی جدیــد را از میان حامیان خــود و اتحادیههای کارگری طرفدار دولت انتخاب کند. رئیسجمهوری ونزوئلا هم در همین راستا گفت: این یک مجلس مردمی متشکل از کارگران خواهد بود. برادران من، آن روز فرا رســیده است. اکنون منرا تنها نگذارید. آرمانهای هوگو چاوز و میهن خود را به حال خود رها نکنید. رهبران اپوزیسیون معتقدند که این طرح مادورو توطئهای است تا او بتواند انتخابات منطقهای امسال و انتخابات ریاستجمهوری ســال 201۸ را لغو کند. این ســناریو بهویژه پس از آن باورپذیرتر شد که نظرسنجیهای اخیر گویای شکست سوسیالیســتها در هر دو انتخابات آتی اســت.خولیو بورخس، رئیس پارلمــان ونزوئلا و از مخالفان مادورو نیز در واکنش به این طرح، با «کودتا» خواندن این اقدام رئیسجمهوری، از مردم کشور خواست تصمیم جدید را نپذیرند و برای دفاع از قانون اساســی و دموکراسی، دســت به شــورش بزنند. خولیو بورخــس گفت که کوشــش برای ایجاد یک مجمع جدید از رأیدهندگان، تلاشــی برای ضایعکردن حق رأی مردم و گام دیگری در جهت کودتای سیاسی است. انریکه کاپریلس، رهبر مخالفان نیز چنین مجلســی را «کلاهبرداری» قانونی خواند. تصمیم به تشــکیل مجلــس مردمی جدید در حالی اتخاذ میشــود که اعتراضات به عملکرد دولت نیکلاس مادورو در یک ماه گذشــته بهشــدت افزایش یافته اســت. مردم ونزوئلا از رکــود اقتصادی و کمبود شدید دارو و کالاهای اساســی، افزایش جرم و جنایت و همچنین سرکوبهای خشــونتآمیز دولتی در رنج هســتند و در مقابل، مادورو علــت وقوع این بحرانها را توطئه بیگانــگان، بهویژه آمریــکا و دخالت آنها در سیاست داخلی این کشور میداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.