نزدیکی ترامپ به دولتهای عرب منطقه خلیجفارس

Shargh - - جهان -

وقتــی ماه گذشــته، «جیمز ماتیــس»، وزیر دفاع آمریــکا، از «عادل الجبیــر»، وزیر خارجه عربســتان، در پنتاگون اســتقبال میکرد، بهشــوخی به او گفت «ایرانیها میخواســتند تو را بکشند؟». اشاره ماتیس بــه اتفاقی بود کــه در ســال 2011 افتــاد و ایران آن را تکذیــب کرد؛ نشــانهای مبنی بــر نزدیکی بیش از حد بین دولــت «دونالد ترامــپ» و دولتهای عرب خلیجفــارس. ادعای «تهدید ایران» بهانهای شــده تا آمریکا مشارکت بیشتری در جنگ یمن داشته باشد و همین امر به نزدیکی بیشــتر این دولتها با واشنگتن کمک کرده است.

ایالات متحده بعد از آنکه ســعی کــرد خود را از جنگ یمــن دور نگه دارد، اکنون به نظر میرســد به بهانه «دخالت ایــران» و در اصل برای نبردی موازی با تشکیلات «القاعده»، حضور خود را در یمن تقویت کــرده اســت. درحالحاضــر مذاکراتــی مفصل در داخل آمریکا در جریان اســت تــا به دولتهای عرب خلیجفارس بهویژه در جنگ یمن کمکهای بیشتری ارائه شــود. مقامات آمریکایی میگویند این کمکها میتواند شــامل گســترش دامنه اطلاعات جاسوسی باشد که واشنگتن در اختیار آنها قرار خواهد داد.

همکاری بین ایــالات متحده و کشــورهای عرب خلیجفارس بهویژه درباره مقابله با تشکیلات القاعده در شــبهجزیره عرب رو به افزایش اســت. این مقابله در صدر اولویتهای واشــنگتن در یمن قرار دارد. به نظر مقامات آمریکایــی، جنگ داخلی یمن مانعی بر سر راه حمله نظامی مســتمر آمریکا علیه گروههای افراطی شده است؛ این گروهها به نظر واشنگتن تنگه «بابالمندب» را که موقعیتی فوقالعاده استراتژیک دارد، به خطر انداختهاند.

موشکهایکروز

سال گذشته آمریکا موشــکهای کروز خود را به ســمت اهدافی که در اختیار حوثیها بود پرتاب کرد. این حمله پس از آن روی داد که کشتی جنگی آمریکا در ســواحل یمن هدف قرار گرفــت. بعدها یک قایق حامل مواد منفجره که از راه دور کنترل میشد به یک ناو ســعودی برخورد کرد؛ این حمله نیز در نوع خود بیسابقه بود.

ژنرال «کوین دونگان»، فرمانــده نیروهای دریایی آمریکا، بــه رویتــرز میگوید: «پیــش از جنگ چنین ســلاحی وجــود نداشــت. ما ندیــده بودیــم قایقی بمبگذاریشــده در یمــن باشــد». او میافزایــد موشــکهای بالســتیکی که به طرف عربستان پرتاب میشود بردی چند برابر موشکهایی دارد که یمنیها پیش از شــروع این جنــگ در اختیار داشــتند. وقتی گروهی «سلاحهایی داشته باشد که بتواند خود را به مناطق دریانوردی بینالمللی برساند، این موردتوجه ما خواهد بود».

ماتیس در عربستان سعودی از یک راهحل سیاسی برای بحران یمن حمایــت کرد، اما مقامات آمریکایی میگویند فشــار نظامی ائتلاف به رهبری عربســتان میتواند شــرایط را برای دستیافتن به گفتوگوهای سیاسی آماده کند. مقامات آمریکایی بعید نمیدانند ائتلاف عربــی از آنها بخواهد برای کمک دســت به حملاتی بزنند اما درعینحال آنها میگویند واشنگتن حملــه بــه حوثیها را در دســتور کار خــود ندارد و قصد فرســتادن نیــروی زمینی به این کشــور را هم نــدارد. بااینحال «اریک پیلوفســکی» کــه در دولت رئیسجمهور ســابق نیز سیاستهای آمریکا در قبال یمن را تنظیم میکرد، هشــدار میدهد حمله به این بندر موجب خواهد شد تا یمن دچار قحطی هولناکی شــود. ازاینرو پیشــنهاد میکند نیروهــای ائتلاف به منطقــه کتاف در نزدیکی آنجا حملــه کنند تا به این وسیله به حوثیها فشار آورده شود.

مبارزه با القاعده

ایالات متحده در ســال جــاری چند حمله هوایی در یمن انجام داده اســت. این حملات بیانگر نگرانی واضح آمریکا و تمرکز این کشــور بر تشکیلات القاعده در شــبهجزیره عربستان است. نخستین حمله هوایی علیه القاعده در دوران ترامپ در ژانویه گذشــته بود. نیروهای اماراتی تاکنون بیش از 250 حمله در داخل عــدن و اطراف آن انجام دادهاند. این نیروها درنهایت سال گذشته موفق شدند بندر «المکلا» را تصرف کنند. یک مقام اماراتی میگویــد: «حمایت آمریکا و تغییر سیاست استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین موجب دلگرمی ما شده اســت. تنها با سیاست هواپیماهای بدون سرنشین نمیشد این تشکیلات را شکست داد».

یک افســر عالیرتبه در ائتلاف نیــز میگوید: «در رابطــه با حمایت ما از آمریکا یــا حمایت آمریکا از ما بایــد بگویم ایــن ارتباط متقابل اســت». او میافزاید ائتلاف منابع انسانی نیرومندی دارد که میتوانند بعد از کســب آگاهیهای لازم و با کمک آمریکا اطلاعات خود را تکمیل و پیگیری کنــد. اما مقامات آمریکایی اعتراف دارند که هنوز خیلی چیزها را نمیدانند؛ حتی اینکه القاعده در کدام مناطق در شبهجزیره عربستان حضور دارد یا اینکه تعداد نیروهای آنان چقدر است.

«پاترسون»، معاون وزیر خارجه «باراک اوباما» در امور شــرق نزدیک که از فروش سلاحها به عربستان دفــاع میکند، میگوید: ایالات متحــده باید به ریاض کمک کند تــا در حملاتــش نشــانهگیری دقیقتری داشته باشــد. اما «تام مالینووسکی»، یکی از مقامات حقوق بشر در وزارت خارجه آمریکا در دوران ترامپ، میگویــد: «این کار بــار دیگر آمریکا را همدســت در اعمال ســعودی کرده و باعــث مصیبتهای زیادی میشود که از کنترل ما خارج است». منبع: رویترز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.