درخواست از نامزدها

Shargh - - جهان -

1- مســائل اقتصادي: - محدودیــت منابع داخلي در مقابل حجــم عظیم نیازها، پروژههــا و برنامههاي کشــور )نظامــي، آموزشــي، زیربنایي، محیطزیســتي، تولیــدي، خدماتــي، جایگزیني ماشــینآلات قدیمي، ناوگان حملونقل و...(- کمبود آب و تهدیدهاي جدي ناشــي از آن- تورم، نرخ ارز و توسعه- بيکاري و ایجاد اشتغال- وضعیت نامناسب ترازنامه بانكها و ترکیب دارایي و بدهي آنها- وضعیت نامناســب صندوقهاي بازنشســتگي- نزول سطح کیفي خدمات و محصولات و ضرورت افزایــش آن از طریق رقابت- جایگاه بخش خصوصي و تقویــت آن- پراکندگــي مصرفکنندگان منابع بودجهاي غیرپاســخگو و خارج از حوزه پرداخت مالیات- اتکاي درآمدهاي دولت به نفت- اجراي سند چشمانداز و برنامههاي اقتصاد مقاومتي

2- مســائل بینالمللــي:- تهدیــدات خارجــي و منطقهاي- اســتفاده از ایرانیان مقیم خــارج- نیاز به تکنولــوژي در عین حفظ اســتقلال و امنیت کشــوراقدامات اقتصادي و سیاسي بیرون از ایران که بر جایگاه اقتصــادي سوقالجیشــي و ترانزیتي ایــران اثر منفي ميگذارند.- اجراي برجام

3- مســائل اجتماعي و فرهنگي:- هجوم فرهنگي غرب، شــبکههاي اجتماعي، ارتباطــات کنترلناپذیرســؤالات، نیازها و خواستههاي نسل ســوم و ابهام در توانایي مجموعه حاکم براي پاســخگویي مقنع به این خواستهها و سؤالات- فساد مالي، سقوط اخلاق و تغییر روابط اجتماعي

۴- مســئله زنان و کودکان: - جایگاه زن در جامعه آینــده ایران و حقوق زنان، به خواســته زنان باید توجه و پاسخ مناسب ارائه شــود.- حفظ و حراست از حریم خانــواده و ازدواج- کــودکان کار. کودکانــي که بنا بر فقر فرهنگي یا اقتصادي یــا بر اثر بلایاي دیگر به جاي نیمکت مدرســه به اجیري گرفته ميشــوند، معضلي است که باید به آن پرداخت.

5- اجراي قانون: اغلب مردم از رعایتنشدن قانون گلهمندند. دولت منتخب بایــد برنامه خود را در مورد اجراي قانون اعلام کند و به قضاوت مردم بسپرد.

6- تخریب محیط زیست، شهرها و امنیت روحي و رواني مردم: هر دولتي که بر سر کار آید، باید تکلیف خود را در مقابل حفظ محیط زیســت، حفاظت از شهرها و بافت شــهري براي زندگي امن و خوشایند مردم روشن کند. فروش تراکم براي اداره شهرها سم مهلکي است که اثر خود را در آینده نشــان ميدهد. به این فهرست ميتــوان صدها موضــوع دیگر افزود. امــا همین حد کفایت خواهد کرد. اکثر نامزدها با اعلام صریح و شفاف عملکرد و برنامههاي خود نســبت به مسائل محدود فوق از خود شــخصیتي فراتر از بازيهاي سیاسي ارائه و مردم خود را عادت دهند که هوشیارانه و آگاهانه که شــرط عقلي عقد مردم و حکومت اســت، به انتخاب رئیس جمهور آتي دست زنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.