عملیاتیشدن سیستم دفاع موشکی آمریکا در کرهجنوبی

Shargh - - جهان -

ارتش آمریکا میگوید سیســتم دفاع موشــکی «تاد» را که اســتقرار آن در کرهجنوبی جنجالآفرین بوده «عملیاتی» کرده اســت. یک سخنگوی ارتش گفت که این سیســتم اکنون قادر است موشکهای کرهشــمالی را منهدم و از کرهجنوبی محافظت کند، اما مقامها به خبرنــگاران گفتهاند که هنوز چندماه تا «توانایی کامل عملیاتی» این سیســتم باقی است. درهمینحال، رئیسجمهور آمریکا گفته اســت که دیدار با رهبر کرهشــمالی در شرایط مناسب «باعث افتخار » خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.