متهمشدن لوپن به «سرقت سخنرانی» رقیب سابقش

Shargh - - جهان -

مارین لوپن، نامزد راســت افراطــی در انتخابات ریاستجمهوری فرانســه، به سرقت متن سخنرانی فرانســوا فیون، رقیبش در دور اول، متهم شد. فیون در دور اول حذف شد و مارین لوپن و امانوئل ماکرون، نامزد میانهرو، به دور دوم رسیدند. به گزارش ایسنا، خانم لوپن، از حزب جبهه ملی فرانسه در سخنرانی دوشــنبه اول می در شــمال پاریــس، عبارتهایی از ســخنرانی دو هفته پیش فرانســوا فیون را تقریبا کلمهبهکلمه استفاده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.