تأسیس اولین حزب رسمی ایزدیها

Shargh - - جهان -

وزارت کشور عراق نیز مجوز رسمی تأسیس اولین حزب مستقل ایزدیها را صادر کرد و آنها میتوانند در انتخابات آتی فعالیت داشــته باشند. طبق دستور صادرشده از سوی وزارت کشور عراق، به اتباع ایزدی عراق اجازه تأســیس حزب «بادی» (حزب آزادی و دموکراســی( بهعنوان اولین حزب رسمی ایزدیها داده شــده و بهاینترتیب آنها میتوانند فعالیتهای سیاسی مستقلی انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.