ورود نیروهای روس به عفرین

Shargh - - جهان -

منابع اعلام کردند که نیروهای روسی روز دوشنبه وارد شــهر عفرین و حومه شمالی آن شدند که تحت کنترل نیروهای مدافع خلق کُرد اســت. پایگاه عفرین 2۴ گزارش داد، چند روز پس از آنکه ترکیه پایگاههای نظامــی یگانهای مدافع خلق کُــرد را بمباران کرد، نیروهای روسی وارد این منطقه شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.