روشنی گلها

چند سطر درباره نمایشگاه میترا کاویان در گالری ساربان

Shargh - - هنر - زَروان بختیار

نمایشگاه نقاشــیهای میترا کاویان با نام «روشنی گلها» یکم اردیبهشــت در گالری ســاربان افتتاح شــد. این مجموعه روایتی شخصی از مضامین داستانهای کهن ادبیات ایران همچون شیرین و فرهاد و خســرو و شیرین است. این آثار با مواد و مصالح مختلف و کلاژ خلــق شــدهاند. کاویــان بهنوعی از فضای کلــی نگارگری الهام میگیرد، آموزههای مدرنیســتی خــود را با آن درمیآمیزد و مجموعه «روشــنی گلها» را به تصویر میکشد. اغلب آثار وی در امتداد نقاشیهای پیشین او خلق شدهاند.

میتــرا کاویــان متولــد ســال ۱۳۴2 در اصفهــان اســت. او دانشآموخته کارشناســی نقاشــی از اصفهان است و در چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی در ایران و خارج از کشور شرکت کرده اســت. از جمله نمایشــگاههای انفرادی او میتوان به نمایشگاه ریتــا در میلان، بیســمنت در دوبی، برگ در تهران و... اشــاره کرد. همچنیــن او در نمایشــگاههای گروهی بســیاری از جمله آرتفر دوبی، تمیران آرت ســنترو ایتالیا، گالری مــال لندن، آکادمی آرت نیویورک، مرکز فرهنگی القصبا شارجه، موزه آسیا و پسیفیک ورشو و ... اشاره کرد. کاویان علاوه بر فعالیتهای نمایشگاهی، عضو انجمن نقاشــان ایران از ســال ۱۳۸0 نیز هســت. همچنین در سالهای ۱۳92 و ۱۳95 داوری نمایشــگاه بینالمللی عکــس ایتالیا را هم برعهده داشته است.

کاویان دربــاره آثار خود در نمایشــگاه «روشــنی گلها» میگوید: «موضوع اصلي نقاشي برگرفتــه از فضــاي نقاشــي ایراني اســت که در بعضــي روایت و رنگ ســهم بیشــتري از کار را دربر گرفتــه و در بعضي طبیعت نقاشــي ایراني سهم بیشــتري به خود گرفته اســت. روایتها از خســرو و شیرین و فرهاد و گاه ازدحام افراد و شکارگاه در طبیعت پیرامونشان هستند. در کارهایي که طبیعت سهم بیشتري به خود گرفته، گل و برگ و درخت و زمین بزرگنمایي شده است که در این کارها مواد مختلف ازجمله شــن، ســیمان و کلاژ مخصوصا براي گیاهان به کمــك ضرب قلمها و خطــوط در کار در کنار هم قرار گرفتهانــد. در بعضي از کارها رنگ و ظرافــت و تغزل در تقابل با رنگهاي محدودتر و بافت بیشــتر مواد از جمله ســیمان و سنگ آمده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.