آغاز اکران مستند فرخییزدی

Shargh - - هنر -

شــرق:

مســتند فرخییــزدی، روز جمعه، پانزدهم اردیبهشت در خانه هنرمندان - تالار ناصري به نمایش درمیآیــد. این نمایــش، آغاز اکران سراسری این مســتند است. مستند «فرخییزدی»، ساخته هومن ظریف، چهرهنگاریاي اســت درباره شاعر بزرگ ایــن ســرزمین؛ فرخییزدی. گروه ســازنده «فرخییــزدی» برای ســاخت ایــن فیلم بــه یزد ســفر و از خانــه فرخییــزدی دیــدن کردنــد. در این مســتند محمدعلی اسلامیندوشــن، پرویــز کلانتــری، حسین مســرت، دکتر انور خامهای، محمدعلی ســپانلو، علی دهباشی، ادیــب برومند، ســیدجلال ویژگان، دکتــر محمود رشــیقیفیروزآبادی، ســهیل محمــودی، دکتر ســیامک قوام، دکتر محمدرضا موحدی، دکتر بیژن نفیسی، ناصرالدین حسنزاده، علیرضا پورامید و رضا ســخندان، از اقوام این شــاعر آزادیخواه، درباره فرخییزدی سخن گفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.