تولد یک نگارخانه با آثار بزرگان هنر

Shargh - - موسيقي و تجسمي -

جمعه هشــتم اردیبهشت، گالری فرمانفرما به جمــع گالریهای تهران اضافــه شــد. خانــهای قدیمــی در قلب شــهر تهران پس از بازســازی و مناسبســازی براي ارائه شایسته آثار هنری از ســوی یک بخش خصوصی علاقهمند، به ســرانه فضای فرهنگی پایتخت اضافه شــد. گالری فرمانفرما در دو طبقه و با 9 ســالن نمایشگاهی دایر شــده اســت که این ســالنهای کوچک و بزرگ برگزاری نمایشگاههایی با چیدمانهــای گوناگون را امکانپذیر میکند. علاوه بر این یک سالن مختص نمایــش ویدئوآرت نیــز در نظر گرفته شــده که مجهز به سیســتم پیشرفته است. فروشــگاه آثارهنری این گالری نیز تنها به ارائه نقاشیهای کوچک با قیمتهای کمتر از یک میلیون تومان میپــردازد تا امکان خرید آثار هنری را برای علاقهمندان فراهم کند.

تکتــم فرمانفرمایــی، مدیــر ایــن گالری دربــاره هدف تاســیس گالری فرمانفرما گفــت:« این گالری ماحصل سالها عاشــقی اســت. من همیشه نقاشــی میکردم و افتخار شــاگردی اســاتیدی مانند عباس کاتوزیان، نامی پتگــر و... را داشــتم. تحصیــلات من هم در زمینه مدیریت هنری اســت و ســالها عضو هیئت علمی دانشگاه بودم. به همین دلیــل تصمیم گرفتم از دانشــی که دارم استفاده کنم و وارد این عرصه شــوم. امیدوارم این گالری در راســتای اســتعدادیابی و پرورش جوانهای بااستعداد کشورمان بتواند نقشــی را ایفا کند و به عنوان ســفیر فرهنگــی در هرچه پــر رنگتر کردن فرهنگ و هنر ایران تأثیرگذار باشــد تا پرچم فرهنگی ایران در سراسر جهان با کمک ما نهادها و مؤسســات هنری برافراشتهتر شود».

فرمانفرمایــی در مورد اســتراتژی ایــن گالری گفت: «به نظــر من زمانی میتوانیم هویت هنرمنــدان و انگیزه آنها را تقویت کنیم که چرخه اقتصاد هنر را برای آنها روانتر کنیم. نباید این چرخه حامیان هنر، محــدود به افراد خاصی باشد؛ بلکه باید فرهنگ خرید و حمایت از آثار هنــری را میان مردم نهادینه کنیم. در همین راســتا سعی کردیم یک اســتراتژی داشــته باشیم که بتوانیم ارزشگــذاری آثار هنری را با شــاخصهای علمــی انجام دهیم. همچنیــن قصــد داریم با شناســایی اســتعدادهای جوان بتوانیم کارهای متفاوت و آوانگارد انجام دهیم».

در نمایشگاه «پیکره و پیکرهنمایی» آثــار فیگوراتیو هنرمندانی مانند آیدین آغداشلو، ژازه تباتبایی، هانیبال الخاص، محمود جوادیپور، مهدی ســحابی، ایرج زند، منوچهر معتبر، ناصر اویسی، پروانه اعتمادی و... به نمایش درآمده اســت. با گردش در میان اتاقهای این ســاختمان با آثار متنوعی از هنرمندان شناختهشــده مواجــه میشــوید. مجسمههای ایرج زند در کنار تعدادی از نقاشیهای او بخشی از یک سالن را پر کرده است. فیگورهای کوچک ژازه تباتبایی را میتوانید هم روی بوم و هم به صورت مجســمههای فلزی ببینید. تابلوهای مدادرنگــی پروانه اعتمادی در سویی قرار گرفته است و آبرنگهای هانیبال الخاص از پرتره فروغ فرخزاد دیوار دیگری را پوشانده است.

فرنــاز محمدی که گــردآوری آثار این نمایشــگاه را برعهده داشته درباره دلیل انتخــاب این آثار گفت: «با توجه به این که خانــواده فرمانفرماییان یک خانه قدیمی را تبدیل به گالری کردند و تصمیم بــه ادامه جریــان حمایت فرهنگی هنری داشــتند، برای افتتاح ایــن گالری بایــد کارهــای خاصی را انتخــاب میکردیم. بنابرایــن با توجه به قدمت ایــن ســاختمان و خانواده فرمانفرما، تصمیــم گرفتیم افتتاحیه گالری را با آثاری از نسل اول هنرمندان انجام دهیــم. آثار هنرمندانی را که در قید حیات هســتند از خود آنها گرفتیم و آثــار هنرمندان فوتشــده ازســوي خانــواده آنهــا یــا مجموعهدارها در اختیار ما قرار گرفت». نمایشگاه «پیکره و پیکرهنمایــی» تا ۲9 اردیبهشــت در گالــری فرمانفرما بــه آدرس خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه اعرابی ۲ برقرار اســت و علاقهمندان میتوانند هر روز به جز دوشــنبهها از ساعت 11 تا 19 از این آثار دیدن کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.