از مجسمههای صوتی تا بز هخامنشی

بازخوانی 35 هنرمند از «پیرامون» در گالری مژده

Shargh - - موسيقي و تجسمي -

شــرق:

نمایشــگاه نقاشــی و مجســمه «بازخوانــی پیرامــون» با نمایشگاهگردانی فریدون فربود در گالری مژده به تماشاست.

در این نمایشــگاه از 35 هنرمند نقاش و مجسمهساز 40 اثر ارائه شــده که نگاه و تحلیل شــخصی هر هنرمند به پیرامونش را هویدا میکند.

مخاطبــان با قــدمزدن در نمایشــگاه میتوانند میــزان تأثیرات مثبــت و منفــی اتفاقــات روز را در خلــق آثار هنری رصــد کنند. برخی با نقاشیهایی آبســتره، پرترههایی با صورتهای نامشخص، مجســمههای متفاوتــی از جنس فلز، چــوب و مــواد بازیافتی و مجســمههای صوتی که توجــه عده زیادی از مخاطبــان را هنگام ورود بــه گالری به خود جلب میکند، شــناخت خــود را از اطراف تعریف کردهاند.

فریــدون فربود، نمایشــگاهگردان این رویداد، دربــاره برپایی این نمایشــگاه گفت: «همانطور که از عنوان نمایشــگاه پیداســت، در «بازخوانــی پیرامون» میتــوان تأثیرات زندگی صنعتی و ماشــینی امروز را بر آثار هنرمندان رصد کرد. از نکات جالب نمایشگاه، تفاوت در نوع نگاه هر هنرمند به اطرافش اســت؛ بنابراین شــاهد آثاری با تنوع زیادی از هنرمندان هســتیم. هنرمندان در این نمایشگاه آثاری با رویکردهای مختلف سیاسی، اجتماعی، محیطزیستی، اسطورهای و... داشتهاند».

او افــزود: «از دیگــر جذابیتهــای نمایشــگاه، میتوانــم بــه مجســمههای صوتی اشــاره کنم که هدف هنرمندان از ارائه آنها، فاصلهگرفتن از صداهای ناهنجار و گوشخراشــی است که هر روز در اطراف میشنویم. در این نمایشگاه سعی شده با ایجاد یکسری صداهای غیرمتعارف و آرامشبخــش، از دنیای پرهیاهوی اطراف کمی فاصله بگیریم. این آثار بسیار مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و خودشــان ســعی میکردند با اثر در تعامل باشــند و تولید صدا کنند». منوچهر نیازی، نقاش پیشکســوت، از هنرمندانی اســت که با دو اثر نقاشــی در این نمایشــگاه حضور دارد. او درباره نمایشگاه «بازخوانی پیرامون» گفت: «در این نمایشــگاه در کنار آثار هنرمندان پیشکســوت، آثار جوانان به چشــم میخورد که اغلب آنها بسیار خوب عمــل کردهاند و آینده خوبــی دارند. هنرمنــد باید اجتماع، اطراف و انسانها را بشناسد و بتواند آنها را در آثارش انعکاس دهد تا در کار خود موفق شود».

او درباره دو اثری که در این نمایشــگاه به تماشــا گذاشته است، گفت: «یکی از کارها، تنه درختان اســت که به صورت سیاهوســفید کار شده و دیگری از آثار کلاژ من است. در این اثر کارهایی که دوست نداشــتم را پاره کرده و روی بوم کلاژ کردهام و دور آن را با مواد پر و بین آنها خط نوشتهام و در آخر، کار را گلیز کردهام».

طاهــره صمدیطاری، از هنرمندان جوان نقــاش که تاکنون در نمایشــگاههای متعدد انفرادی و گروهی شــرکت داشــته، در این نمایشــگاه اثری ارائه داده است که تنهایی انسان معاصر را نمایش میدهــد. او درباره این اثر گفت: «ایــن تابلو جزء مجموعه آثاری از من است که فضاهایی تکفیگور و مونوکروم را به تصویر کشیدهام. در این کار نوعی ترس و نیروی ماورایی وجود دارد که موجب شــده فیگــور خود را پنهان کنــد. این فیگورها صــورت ندارند و اغلب با لباسی شبیه شــال، سرتاسر بدن خود را پوشاندهاند. گویی یک فشار روانی و عاطفی به این فیگور تحمیل شــده و آن را در درون فضایی خاص محصور کرده است».

الهام فلاحی، هنرمند نقاش و مجسمهســاز، در این نمایشــگاه مجســمهای در ابعادی بزرگ ارائه داده اســت که در حیاط گالری به تماشــا گذاشته شــده اســت. وی در رابطه با اثرش گفت: «این مجســمه با متریال نایلون کار شــده است و بخشــی از کار از مواد بازیافتی تشکیل شده است. موضوع آثارم در رابطه با ایران باستان و تخریب میراث فرهنگی و باستانی است. این اثر بز هخامنشی است که در ایران باســتان نماد باروری، زایش و بارش اســت. همان طور که محیط زیســت را نایلون تخریب میکند، ما انســانها نیز میراث فرهنگی را تخریب میکنیم. من ســعی کــردم نایلون را که هزاران ســال بازیافت نمیشــود، وارد هنر کرده و به عنــوان متریالی برای ســاخت مجسمههایم از آن اســتفاده کنم. به نظر من نایلون تمام پیرامون ماست و زندگی ما آمیخته با نایلون است. امیدوارم بتوانیم محیط زیستمان را بیشتر دوست داشته باشیم».

الهام عظیمی، از نقاشان جوان حاضر در این نمایشگاه، نقاشیای از پرترههایی کنار هم با صورتهایی درهم و نامشــخص ارائه داده اســت. او درباره اثر خود گفت: «مســئله هویت جــزء دغدغههای اصلی من در آثارم اســت. امروزه اتفاقات و مشکلاتی که در جامعه اطراف به وجود میآید، انســانها را تا اندازه زیادی تحتتأثیر قرار میدهد و باعث میشود شــخصیت آدمها تحلیل برود و اولین اثر آن روی صورت افراد اســت که موجب میشود تنها شمایی کلی از هر فــرد بهجا بماند. من تأثیرات پیرامونی را به این شــکل در آثارم انعکاس دادهام».

نمایشــگاه «بازخوانی پیرامون» تا بیســتم اردیبهشت در گالری مژده برپاســت و علاقهمندان میتوانند از این نمایشــگاه یکشنبه تا پنجشنبه ســاعات 1۲ تا 18 و جمعهها ســاعات 16 تا ۲0 به نشانی سعادتآباد، خیابان علامهشمالي، خیابان 18 شرقي، پلاک۲۷، زنگ یک بازدید کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.