حدیث این گفت و سخنها

گلشيري، دولتآبادي و كاتب در نمایشگاه كتاب

Shargh - - ادبيات -

پارسا شــهری: اینکه هنوز پس از سه دههای که از برپایی نمایشگاه کتاب میگــذرد، کتابها در صــفِ مجوز و ممیــزی و بعــد هــم صحافی و چاپ میمانند و اگر شــانس بیاورند این روندِ فرســاینده را ســرِ سامت بگذرانند، به روزهای میانی نمایشگاهِ ده روزه کتاب برسند، نشانه روحیهای اســت که گویا به وضع موجود خو کرده اســت. این دَه روز برای ناشران اگــر نگوییم حیاتی اســت، در حکم درمان موقتی اســت دستکم برای یــك ســال. بهادعای خودِ ناشــران گردش مالــی ناشــران در این چند روز معادل کل یك ســال آنهاست و عایدی مولف، از نویســنده و مترجم نیز از ایــن درآمد، هنوز همان درصد ناچیز پشــت جلد برای تجدیدچاپ آثارشان است. بههرتقدیر در آستانه نمایشــگاه ســرندکردنِ انبوه شمار کتابهایی که در تیراژ اندك به چاپ میرســند بیــش از هر زمــان دیگر دشــوار خواهد بــود. بااینحال، در میان عناوین ناشــران، از چاپ اول تا تجدیدچاپها چند کتابی هست که بتوان آنها را بــه مخاطبان ادبیات و شــعر و هنر پیشــنهاد کرد. در حوزه ادبیات ایران، امســال نویسنده پُرکار و مطــرح، محمدرضــا کاتب رمانی دارد بــه نــامِ «بالزنها» کــه رمانی است جنایی و حالوهوای رمانهای نخست او را تداعی میکند. این رمان روایت دختری تنهاســت که به دام مردی غریب بهنام تردست میافتد کــه بهدنبال موجــود عجیبی بهنام بالــزن اســت. کاتب معتقد اســت «ما گم شدهایم چون افسانههای ما گم شــدهاند. گاهی ما طوری درباره جهان حــرف میزنیم انگار یک چیز ثابت، بــه یک اندازه موردقبول همه اســت. در صورتیکــه چنین جهان قاطع، مشــخص و همهگیری وجود خارجی نــدارد. جهان مــا برخاف آنچه فکر میکنیم میتواند چیزهای غیرعادی بسیاری را در خود جا دهد. از افســانه و اسطوره و روح گرفته تا هر چیز خیالی دیگری.» و این خیال در رمان اخیر او حولِ محور جهانی خوفناك ســاخته میشــود. از میان آثار مهــم دیگر، میتــوان «حدیث مرده بر دارکردن آن سوار که خواهد آمد» هوشــنگ گلشــیری را نام برد که از پسِ چهار دهه بار دیگر اجازه انتشــار گرفته اســت. تحریر اول این داستان بهگفته گلشــیری به 1355 برمیگردد اما چاپ آن همان سالها امکانناپذیــر بود و این خود شــاید توفیقی بود، چراکه بخش بر نشستن بر اسب در نسخه اول خاصه آمده بود. در تحریرهای بعدی گلشــیری تکههای دیگری نیــز به کتاب افزود گرچه بهقول خودش استخوانبندی همان بود که بود. اهمیت این کتاب جدا از محتوای آن، نثری اســت که بازآفرینــی نثر کهن فارســی اســت که گلشــیری در آن تسلط خود را بر ادبیات قدیم فارسی به رخ میکشد. از محمــود دولتآبــادی نویســنده مطــرح و معاصــر ما نیــز کتابی در دست انتشــار اســت با عنوان «این گفت و سخنها...» که کتاب مفصلی است شامل بیستوچهار مصاحبه او با نشریات طی دو دهه اخیر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.