افسانههاي ايتاليايي در تهران

نمايشگاه كتاب تهران در آستانه سومين دهه

Shargh - - ادبيات -

شــرق: ســه دهه از برگزاري نمایشــگاه کتــاب تهران ميگذرد. سيامین نمایشگاه امروز، سیزدهم اردیبهشت آغاز به کار کرد و تا روز شــنبه بیستوســوم در شــهر آفتاب ادامه خواهد داشــت. مساحتِ نمایشگاه امسال مانند ســال گذشــته اســت و چندان تغییري دستکم در بخش مســقف نمایشــگاه یا همان غرفهها نداشته و این در حالي اســت که بســیاري از ناشــران عمومي در ســالهاي گذشــته از ابعــاد کوچك غرفههاشــان گایه داشــتند و تنها توانســته بودند تعدادي از عناوین کتابهــاي خــود را به نمایشــگاه بیاورنــد. 135 هزار مترمربع فضای نمایشــگاهی گویا کفاف دو هزار ناشــر ایرانی را نداده است، اما مسئولان نمایشگاه کتاب وعده دادهاند که از ســال آینده این کمبــود را جبران خواهند کرد. اما همزمان با تغییر رویکردِ دولت در حوزه روابط خارجي و تعامل با دیگر کشــورها، نمایشگاه کتاب هم در بخش بینالملل تغییراتي داشــته اســت. در دو سه سال گذشته نمایشــگاه کتابِ تهران شــاهد میهمانان خارجي بیشــتري از اهالي ادبیات و فرهنگ بوده است. نویســندگان و منتقــدان ادبي از کشــورهاي اروپایي و آمریکاي لاتین و خاورمیانه به نمایشــگاه آمدند. امسال نیز ایتالیا میهمان ویژه نمایشــگاه کتاب است. این کشور با قریب به چهل نفر ازجمله نویســندگان معاصر ایتالیا در نمایشــگاه امســال حضور خواهد داشت. پروفسور کارلــو چِرِتی، رایــزن فرهنگي ایتالیا در تهــران از میان نویســندگاني که در نمایشــگاه حضور خواهند داشت بــه چهرههایي چون والری ماگرلی، شــاعر و مترجم و منتقد ادبــی، مارکو کارلو پاســتونزی، کلینا جیا مازوکو و میشــا مورجیا، مارســلو ناردیس، اوگو اورنزو نوولی، الســاندرو باربرو، میشــا مورجیا، میشــل ســرا ارانتی، بئاتریــس ماریا ماســینی و جیانی بیاندیلو اشــاره کرد. آلفری لورنــزون، رئیس اتحادیه ناشــران ایتالیا همراه رســانا رومو، مدیــرکل کتابخانهها و مؤسســات وزارت فرهنــگ ایتالیــا و نیــز نمایندگاني از نشــرهاي معتبر ایتالیایــي ازجمله موندادوری، ســابینا، پونتــه و گوئرا گوئیدو لوئیجی آنتونیو اسکارابوتولو، تصویرگر ایتالیایی نیز در برنامههاي امسال شــرکت دارند. غرفه ایتالیا در روز نخســت با حضــور مقامات ایتالیایــی و جمعی از اهالي فرهنگ ایرانی افتتاح میشــود و از روز پنجشنبه، چهاردهم اردیبهشــت، برنامه نشستها و سخنرانيها آغاز ميشــود. «درخشــش قرون وســطا: داستان یک سوءتفاهم بزرگ» عنوان ســخنرانی الساندرو باربرو در روز دومِ نمایشــگاه اســت، همچنین مانیــا ماتزوکو و آیدین آغداشلو همراه فلیچتا فرارو نشستی را با موضوع «موزه ایتالیا: شاهکارهای هنری و داستان آنها» برگزار خواهند کرد. روز جمعه، شــانزدهم اردیبهشــت «روز ایتالیا» اســت. در این روز والریو مارجلی، شعر ایتالیا را بررسي ميکند. «روشــنایی لطیف: شعر ایتالیا در قرون 13 و 14 میادی» عنوان این نشســت اســت. روز شنبه، شــانزدهم اردیبهشــت نیز والریو ماســیمو مانفردی و کارلو چرتی از حقیقت تاریخ رم یا نســبتِ اســطوره و تاریخ ســخن خواهند گفت. اما در حــوزه ادبیات ایتالیا روز یکشنبه، هفدهم اردیبهشت نشستي برگزار ميشود که در آن یکي از نویســندگان معاصر ایتالیا به بررســی ادبیات کاسیک قرن بیســتم ایتالیا خواهد پرداخت. در این نشســت با حضور آنتونیو شرکا ادبیات معاصر ایتالیا در ایران بررسي ميشــود و در این میان نویسنده مطرح و محبوبِ ایتالیا در ایــران، ایتالو کالوینو محوریت بحث این نشســت خواهد بود. به همین مناسبت در ادامه نقد و نظري درباره ایتالو کالوینو، یکي از مهمترین نویسندگان قرن بیســتم آمده که تاکنون بیش از بیست کتاب از او به فارسي ترجمه شده است. این نویسنده مطرح بخت آن را داشته است تا آثارش بهدستِ مترجمان مطرح و توانایي چون بهمن محصص، لیلي گلســتان و مهدي ســحابي ترجمــه شــود . «بارون درختنشــین » ترجمــه مهدي ســحابي ، «اگر شــبی از شبهای زمســتان مسافری »و «شش یادداشت برای هزاره بعدی » ترجمه لیلي گلستان و «ویکنت شقهشــده» ترجمه بهمن محصص ازجمله معروفترین آثار کالوینو در ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.