تخطی از سرعت مطمئنه، علت واژگونی مینیبوس گردشگران آلمانی

Shargh - - حوادث -

شــرق:

بر اثر واژگونی مینیبوس حامل گردشگران خارجی در شیراز دو نفر کشــته و 10 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرنگار ما، این مینیبوس بعدازظهر دوشنبه هنگامی که گردشگران خارجی و راهنمای آنها را از شیراز به سمت اصفهان میبرد بر اثر تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده واژگون شد. سرهنگ نادر رحمانی ضمن بیان مطلب فوق افزود: حوالی ساعت 18 روز دوشنبه - در محور سعادتشهر- آباده در شمال اســتان فارس یک دستگاه مینیبوس هیوندا با 18 سرنشین که گردشگر آلمانی بودند، دچار ســانحه شد. وی با بیان اینکه مینیبوس یادشده از شیراز به سمت اصفهان در حال تردد بود، گفت: متأسفانه در این حادثه دو نفر کشــته و 10 نفر مجروح شدند. رحمانی اضافه کرد: براساس نظر کارشناســان تصادف راهور، علت این تصادف تخطی از سرعت مطمئنه آن هم در جاده لغزنده بوده اســت. محمدرضا عالیمنش، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشــکی استان فارس، نیز پیش از این در گفتوگو با خبرنگار ایرنا گفت: این حادثه ســاعت 17:27 و در کیلومتر 25 جاده سعادتشهر– شــیراز روی داد که یکی از گردشگران خارجی آسیبدیده در این حادثه با توجه به شدت جراحتها با بالگرد اورژانس به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شد. وی اظهار کرد: 16 مصدوم این حادثه که دو نفر از آنان، راننده و راهنمای گردشــگران از هموطنان ایرانی بودند، با 10 دســتگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به بیمارستان شهید مطهری مرودشت منتقل شدند.

13 نفر ترخیص شدند

دبیرکل میراث فرهنگی اســتان فارس هــم گفت: تاکنون 13 نفر از توریستهای آلمانی که در حادثه رانندگی شمال فارس مصدوم شده بودند از بیمارستان مرودشت ترخیص شدهاند. مصیب امیری به ایسنا گفت: هماینک ســه نفر از توریستهای مصدوم و دو نفر از سرنشینان ایرانی )راننده و راهنمای تور( به دلیل شکستگی در بیمارستان شهید رجایی شــیراز بستری هســتند. وی با بیان اینکه صبح دیروز به اتفاق معاون گردشگری اســتانداری فارس بار دیگر به عیادت توریستهای بســتری شیراز رفته است، گفت: خوشــبختانه حال عمومی سه نفری که در شــیراز بســتری هســتند هم رو به بهبودی اســت و امیدواریم بهزودی ترخیص شــوند. امیری با تصریح اینکه توریســتهای آلمانی ماننــد هر گردشــگر دیگری از ســوی آژانسهای مســافرتی در برابر حوادث بیمه هستند، گفت: با هماهنگی استاندار و معاون گردشگری اســتانداری و حمایت ســازمان میراث فرهنگی کشــور، اقدامات لازم برای انتقال توریســتهای ترخیصشــده از بیمارســتان مرودشت به هتل تختجمشــید انجام شــد. او گفت: از زمان وقوع حادثه تاکنون تمام مســئولان مرتبط با گردشــگری، پیگیر امور این گردشگران بودند و امیدواریم توریســتهای حادثهدیده جز خاطره تصادف با خاطرات خوبی ایران را به مقصد کشورشــان ترک کنند. امیری همچنین با بیان اینکه فعلا توریســتهای حادثهدیده میهمــان میراث فرهنگی فارس هستند، گفت: این رسم میهماننوازی ایرانیان است که با آسیبدیدگان حــوادث همراهی کــرده و میکنند. مدیر کل میــراث فرهنگی فارس افزود: راننده مینیبوس از ناحیه لگن دچار شکستگی شده و راهنمای تور نیز شکســتگیهایی دارد؛ البته حال عمومــی این دو نفر نیز رو به بهبودی گزارش شده است.

ابراز تأسف سخنگوی وزارت امور خارجه

ســخنگوی وزارت خارجه ایران با اشــاره به وقوع حادثه رانندگی برای گردشــگران آلمانی در اســتان فارس، از وقوع این حادثه اظهار تأسف کرد. «بهرام قاسمی»، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه، ضمن ابراز تأسف عمیق از بروز سانحه رانندگی برای مینیبوس حامل گردشــگران آلمانی در اســتان فارس، درگذشت دو گردشــگر خارجی را خبری ناگوار خواند و به بازماندگان آنان تســلیت گفت. قاســمی افزود: این گردشــگران میهمانان مردم خونگرم و میهماننواز ایران هســتند و بعد از بروز سانحه رانندگی که بــه علت لغزندگی جاده اتفاق افتاد، تدابیــر لازم و فوری برای انتقال مجروحان به بیمارســتانهای شیراز و مرودشت انجام پذیرفته و دیگر خدمــات درمانی و رفاهی نیز برای مصدومان از ســوی مراکز ذیربط استان در جریان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.