کلاهبردار حرفهای منطقه راهآهن دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

شرق: رئیس پلیس راهآهن کشور از دستگیری یک کلاهبردار حرفهای خبر داد و گفت: این متهم ســابقهدار با جعل عنوان اقدام بــه کلاهبرداری میکرد. سردار علیرضا اکبرشــاهی افزود: یکی از مسافران با مراجعه به کلانتری مرکز پلیس راهآهن تهران اظهار کرد فــردی با معرفی خود بهعنوان پلیس ادعا کرده اســت که میتواند برایش بلیت ارزانتر تهیه کند که در پی این ادعا، مســافر کارت ملی و مبلغ صد هزار تومان وجه نقد در اختیار وی قرار داده، اما از فرد مذکور خبری نشده است. وی ادامه داد: پــس از مدتی مجددا فردی با مراجعه به دفتر پلیس سالن ایستگاه راهآهن عنوان کرد به فردی که خود را از عوامل حراست راهآهن معرفی کــرد اعتماد و به قصد تهیه بلیــت ارزانتر، کارت عابربانک به همراه رمــز را در اختیارش قرار دادم و پس از انتظار در ســالن مسافران و عدم مراجعه فرد مذکور متوجه خالیشدن حساب خود به مبلغ چهارمیلیونو 500 هزار تومان شدم. رئیسپلیس راهآهن کشــور ادامه داد: در این رابطه پروندههای متشــکله به منظور بررسی تخصصی، شناسایی و دستگیری ســارق کلاهبردار، تحویل پلیس آگاهی راهآهن شــد کــه در تحقیقــات اولیــه، مأموران بلافاصله نســبت به اخــذ تصاویــر دوربینهای مداربســته ســالن ایســتگاه اقدام و مشخص شد ســارق هــر دو پرونــده، یک نفر اســت. ســردار اکبرشــاهی افزود: طی استعلام از موارد مشابه در سنوات گذشته، مشخص شد فرد مذکور اوایل سال گذشته با همین شــیوه اقدام به کلاهبرداری کرده و ضمن دســتگیری به زندان منتقل شــده است. وی اضافــه کــرد: در ادامه روند بررســی پرونده، ضمن شناســایی تصویر متهــم، مراتب به مبادی ذیصلاح و ســایر یگانهای پلیس راهآهن کشور اعم از پلیس پایانههای مسافری )اتوبوسرانی( و پلیس فرودگاه به منظور هوشــیاری و پیشگیری از تکرار موارد مشابه ارسال شد. رئیسپلیس راهآهن گفت: همزمان با روزهای پایانی سال گذشته، متهم با علم به اینکه مردم به قصد تهیه بلیت به سالن مسافران مراجعه میکنند، با نیت اقدام مجرمانه وارد سالن ایستگاه شــده که با هوشیاری مأموران شناسایی و دستگیر شد. رئیسپلیس راهآهن تهران اضافه کرد: متهم دارای ســوابق کیفری متعددی در زمینه کلاهبرداری است، بهطوریکه در مرحله تحقیقات تکمیلی و میدانی مأموران دایره آگاهی این پلیس در اماکنی که احتمال حضور کلاهبردار متصور بوده، مشــخص شــد متهم در بیمارستان امامخمینی)ره( نیــز اقدام بــه کلاهبرداریهای متعددی کرده است. سردار اکبرشاهی اضافه کرد: در ایــن رابطه نیز متهم دارای هفت فقره ســابقه کیفری به اتهام کلاهبرداری در شــهرهای مشهد، تبریز، اردبیل و تهران است و پس از تشکیل پرونده متهم تحویل مراجع قضائی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.