پنج قاره

Shargh - - حوادث -

سودیمجو پیرترین فرد اندونزی ایندیپندنــت:

بنابر ادعای مقامــات اندونزی، یکــی از پیرترین افراد جهان که گمان میرود 1۴6 سال داشته در این کشور درگذشت. طبق مدارکی که «سودیمجو» ارائه کرده او در دسامبر 1870 به دنیا آمده است.

«ســودیمجو» ماه گذشــته به دلیل شــکایت از بیماری در بیمارســتان بستری شــد اما پس از شش روز بســتریبودن در بیمارستان به خواست خودش به خانه برگشت.

دربــاره ادعــای مطرحشــده در مــورد ســنِ «ســودیمجو» تردید وجود دارد زیــرا اندونزی از سالهای 1900 به بعد شروع به ثبت تولد و مرگ شــهروندانش کرده و در ثبت احوال کســانی که پیش از آن تاریخ به دنیا آمدهاند اشتباهاتی وجود دارد. بااینحــال مقامهــای اندونزیایی میگویند براساس مدارکی که وی ارائه کرده بود و براساس مصاحبهای که با او شده بود، آنها مطمئن هستند تاریخ تولدش درست است.

این مرد ســال گذشــته در گفتوگو با شــبکه خبری بیبیســی گفته بود صبر، مهمترین عامل طول عمــرش بــوده و همچنیــن در زندگیاش افرادی وجود داشتهاند که عاشقانه از او مراقبت میکردنــد. درصورتیکــه مدارک مرتبط با ســن «ســودیمجو» تأیید شــود، او در زمره رکوردداران طول عمر قرار خواهد گرفت.

12 کشته در سانحه رانندگی مغولستان شــینهوا:

شــمار قربانیــان حادثــه رانندگی مغولســتان به 12 نفر رســید. به گفتــه مقامات محلی شمار کشتهشــدگان از برخورد دو خودرو در منطقه خودمختار مغولستان داخلی در شمال چین که روز یکشــنبه اتفاق افتاد به 12 نفر رسید. براساس این گزارش، مدیریت منطقهای ایمنی کار دراینباره گفت: در این حادثه ســه نفر بهشــدت مجروح شدند که در بیمارستان جان باختند.

این تصادف ســاعت حدود 17:20 رخ داد که در آن یــک خودروی ســواری با یــک اتوبوس در جاده ملی «آرون بنر» واقع در شــهر «هولونبویر» برخورد کرد.

در این حادثه 9 نفر در دم جان باختند. 13 نفر نیز مجروح شدند که حال چهار نفر از آنها وخیم گزارش شده بود.

تیمــی متشــکل از مقامات امنیــت عمومی، حملونقــل، بهداشــت و امور مدنــی مراقبت از بستگان قربانیان را بر عهده گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.