دستگیری عاملان شهادت مأمور پلیس

Shargh - - حوادث -

میزان:

فرمانده انتظامی استان سیستانوبلوچستان از دســتگیری عاملان شــهادت مأمور نیــروی انتظامی که با تغییر هویــت در ارتفاعات جنوب اســتان زندگی میکردنــد، در عملیــات غافلگیرانــه کارآگاهان پلیس خبر داد. ســردار حسین رحیمی گفت: در تاریخ 2۴ آبان ســال 95، مأموران پاســگاه انتظامی «آشار» شهرستان مهرستان پس از شناســایی یک باند مسلح مواد مخدر با آنها درگیر میشــوند که در این عملیات پس از کشف 589 کیلو تریاک اســتوار دوم «صــادق امیریزاده» به دست قاچاقچیان به شهادت میرسد. فرمانده انتظامی سیستانوبلوچستان با اشاره به اینکه سوداگران مرگ در این درگیری با استفاده از تاریکی شب و کوهستانیبودن منطقــه متواری شــده بودند، افزود: با توجــه به اینکه هویت قاچاقچیان از ســوی پلیس شناســایی شده بود در همان ســاعت اولیــه تلاشهای گســترده تیمهای اطلاعاتی و یگانهای عملیاتی پلیس برای دســتگیری ضاربان آغاز شــد. این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: قاچاقچیان مســلح پس از این درگیــری با تغییر مداوم محل سکونت و اســتفاده از هویت جعلی و زندگی در ارتفاعات شهرســتانهای «مهرســتان»، «ایرانشــهر» و «ســرباز» خود را مخفی کرده بودند. سردار رحیمی در ادامه اظهار کرد: پس از ماهها اقدامات فنی و تخصصی گســترده، آخرین محل تردد دو ضارب اصلی این حادثه در شهرستان چابهار از ســوی کارآگاهان پلیس آگاهی استان شناســایی شــد که بامداد دیروز در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی در مخفیگاهشــان دستگیر شدند. فرمانده انتظامی سیستانوبلوچســتان با اشاره به اینکه متهمان دارای ســوابق کیفری بودند، خاطرنشــان کرد: متهمان در تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی به شهادترساندن این مأمور پلیس را اعتراف کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.