قربانی کودکآزاری در مشهد جان باخت

Shargh - - حوادث -

ایرنــا:

مدیــر هماهنگــی امور پیونــد اعضای دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد گفت: دختربچه پنجسالهای به نام رقیه که پنجشنبه گذشته بر اثر ضربات ناپدریاش دچار مرگ مغزی شده بود، در بیمارستان جان باخت. دکتر ابراهیم خالقی افزود: قرار بود عمل اهدای عضو این کودک مرگ مغزی انجام شــود، ولی این عمل به دلیل ایســت قلبی منتفی شد. وی بیان کرد: این در حالی است که تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال مذاکره با پدر اصلی کودک برای اهدای اعضای بدن وی به بیماران نیازمند بودند. وی خاطرنشان کرد: حداکثر مدتزمــان برای قابلیت پیونــد اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شــده به بدن بیماران بین هفت تا 10 روز است. وی اظهار کرد: جسد این دختربچه برای بررسی بیشتر تحویل پزشکی قانونی شد. این کودک خردســال پنجشنبه گذشــته به بیمارستان هاشمینژاد مشهد انتقال داده شد و هنگام پذیرش آثار جراحت متعدد ناشــی از ضربوشتم بر روی شــکم، سروصورت وی قابل مشــاهده بود و پس از اقدامات پاراکلینیکی و تصویربرداری مشــخص شــد که علاوه بر شکســتگیهای پــا و لگن دچار آسیبهای مغزی نیز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.