دستگیری سارقان داخل خودرو با بیش از 32 فقره سرقت

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی شهرستان «محمودآباد» از شناسایی و دستگیری دو سارق داخل خودرو با بیش از 32 فقره سرقت خبر داد. سرهنگ «زمان شالیکار» با اعلام این خبر، افزود: در پی وقوع چندین فقره ســرقت داخل خودرو در شهرســتان محمودآباد، موضوع به طور ویژه در دســتور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت. وی تصریح کــرد: مأموران با انجام یکســری اقدامات ویژه پلیسی و استفاده از شگردهای خاص موفق شدند دو متهم را حین ســرقت لوازم داخل خودرو شناسایی و دستگیر کنند. فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد افزود: مأموران با هماهنگی قضائی در بازرسی از محل فعالیــت این افراد موفق شــدند مقادیر زیــادی اموال مســروقه و مدارک افراد را کشف کنند. سرهنگ شالیکار افزود: متهمان در تحقیقات و بازجوییهای فنی پلیس به بیش از 32 فقره انواع ســرقت داخــل خودرو اقرار کردند. فرمانده انتظامی شهرســتان محمودآباد افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.