اعتراف سارق سابقهدار به 32 فقره سرقت در بهارستان

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان از دستگیری سارق ســابقهدار لوازم داخل خودرو با 32 فقره سرقت خبر داد. سرهنگ «نورمحمدی» با اعلام این خبر گفت: در پی افزایش سرقت قطعات و لوازم داخلی خودرو در شهرســتان بهارســتان، مراتب به صورت ویژه جهت دســتگیری سارق یا سارقان در دســتور کار مأموران آگاهی قرار گرفت. فرمانده انتظامی شهرســتان بهارستان ادامه داد: مأموران بــا اقدامات اطلاعاتــی و بازبینی تصاویر دوربینهای مداربســته در محلهــای وقوع جرم متهم را شناسایی کردند و متهم پس از تحت کنترل قرارگرفتن در اقدامی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد. سرهنگ نورمحمدی بیان کرد: متهم در تحقیقات پلیســی ضمن مواجهشدن با دلایل و شواهد به 32 فقره سرقت محتویات داخل خودرو در شهرستان بهارستان اعتراف کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.