دستگیری سارق حرفهای با 25 فقره سرقت

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی استان لرستان از دستگیری یک سارق ســابقهدار خودرو، مغازه و منزل و کشف 25 فقره سرقت در شهرستان دورود خبر داد. سردار «محمد قنبــری» گفت: در پــی چندین فقره ســرقت در دورود، رسیدگی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرســتان قرار گرفت. این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: مأموران یک ســارق را حین سرقت یک دســتگاه خودرو دســتگیر و به پلیــس آگاهی این شهرستان انتقال دادند. سارق که دارای 1۴ فقره سابقه کیفری اســت، در بازجویی صورتگرفتــه به 25 فقره سرقت خودرو، مغازه و منزل اعتراف کرد. سردار قنبری گفت: سارق با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.