سیامین نمایشگاه کتاب تهران افتتاح شد

Shargh - - هنر -

مراسم گشایش سیامین نمایشگاه بینالمللی کتــاب تهــران روز گذشــته، 12 اردیبهشــت در مجموعه شــهر آفتاب برگزار شــد. این مراسم با ســخنرانی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اســامی، ســیدرضا صالحیامیری، وزیر ارشــاد، انتیمــو چزرو، معاون وزیر میــراث و فعالیتهای فرهنگی کشــور ایتالیا، بهعنوان میهمان ویژه این دوره از نمایشــگاه و محمود آموزگار، دبیر شورای برنامهریــزی و اجرائــی صنوف نشــر و همچنین معرفی ناشــران برگزیده سال ۹۵ همراه بود. وزیر ارشــاد در این مراسم گفت: آمادگی داریم از سال آینده کلید نمایشگاه را به صنوف واگذار کنیم.

ســیدرضا صالحیامیــری ادامه داد: امســال سیامین سال نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران اســت. نمایشــگاه کتاب تهران یکی از مهمترین فعالیتهــای فرهنگــی پس از انقاب اســامی اســت و میتوانیــم ادعا کنیم محصــول انقاب اســامی اســت. صالحیامیری همچنین اظهار کرد: متأســفانه در ادوار گذشته به دلیل تحریمها، ناشــران خارجی در نمایشــگاه کتاب تهران کمتر شــرکت میکردند، امــا در فضای پــس از برجام نقش بینالمللی نمایشــگاه کتاب پررنگ شــد و اکنون چند کشــور اروپایی و آســیایی تمایل دارند در نمایشــگاه کتاب تهران شــرکت کنند. امســال کشور ایتالیا میهمان ویژه نمایشگاه است و حضور پررنگی در آن دارد. این شروع، به نمایشگاه کتاب محدود نیســت و ادامه خواهد داشت. همچنین در راســتای تقویت بُعــد بینالمللی نمایشــگاه امسال بحث شــهر میهمان ویژه نمایشگاه کتاب دنبال شــد و شهر استانبول ترکیه، امسال میهمان نمایشــگاه کتاب تهران اســت. این بُعد نمایشگاه کتاب در بین کشورهای منطقه بینظیر است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسامی، هم در بخشــی از صحبتهایــش در این مراســم گفت: در ســالهای گذشــته همیشــه در وضعیتهای متفاوت در کشــور ما نمایشــگاه برگزار شده و این عاوه بر نمایشــگاههای استانی است که در طول سال برگزار شده و نشــانگر تعلق ایرانیان به فکر و اندیشیدن اســت. در مراسم گشایش نمایشگاه کتاب تهران ناشــران برگزیده ســال ۹۵ با اهدای تندیس و جوایزی تقدیر شدند. سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از 1۳ تا 2۳ اردیبهشت در شهر آفتاب پذیرای عموم مردم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.