سمپوزیوم مجسمهسازی از نگاه «لاهوتی»

Shargh - - هنر -

شــرق :

«بهــداد لاهوتی»، عضو شــورای سیاستگذاری هشتمین ســمپوزیوم بینالمللی مجسمهســازی تهران، روند اجرائــی این دوره را بهتر از سالهای قبل خواند و گفت: به نظر مــن روند اجرائی این دوره از سمپوزیوم توانسته اســت بهترین شکل ممکن را داشــته باشــد، زیرا تغییرات لازم در بخشهای متعــددی نظیر چادرهای شــرکتکنندگان و نوع چیدمان رخ داده که ســبب شــده است فرم فضا به ســمت تغییرات مثبتی حرکت کند. به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل سازمان زیباسازی شــهر تهران، او افزود: در این دوره از ســمپوزیوم برای انتخاب ســنگها از مدتهــا قبل از معادن مختلف بازدید شــد و بررسیهای متعددی برای اســتفاده از سنگهای با کیفیت صورت گرفت که سبب شد امسال بهترینها را داشته باشیم.

او بخش دانشــجویی را از جملــه ارکان مهم ســمپوزیوم خوانــد و اظهــار کــرد: از نخســتین دورههــای برگزاری ســمپوزیوم مجسمهســازی تهــران این رویــداد با هــدف تربیــت و آموزش مجسمهســازان حرفهای با سنگ شــکل گرفت؛ بنابراین قطعا بخش دانشــجویی یکــی از ارکان مهم این سمپوزیوم به شــمار میرود که به مرور شــکل امروزی را یافته اســت. این هنرمند نقش سمپوزیوم را در رشد بســیاری از هنرمندان جوان بدیهــی خواند و افزود: امــروز میتوان افرادی را دید که از دستیاری در سمپوزیوم تهران کار خود را آغاز کردهاند و امروز در سمپوزیومهای بینالمللی جهان شــرکت میکنند؛ بنابراین من فکر میکنم این رویداد هنری نقش بســیار خوبی در پیشرفت هنرمنــدان ما و دانشــجویان این عرصه داشــته است. لازم به یادآوری است، هشتمین سمپوزیوم بینالمللی مجسمهسازی تهران در حال برگزاری اســت و تــا 24 اردیبهشــت از ســاعت 10 تا 18 همهروزه میزبان عاقهمندان به هنر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.