نویسنده «غرب بهشت» خودکشی کرد

Shargh - - هنر -

ایســنا: جین اســتین، نویســنده آمریکایــی آثار پرفروشــی چون «غرب بهشــت»، خــود را از بالای برجی در منهتن پرتاب کرد و کشته شد. جین استین، نویســنده و ویراســتار زن آمریکایــی، از پنتهاوس برجــی 1۵طبقه در نیویورک خــود را به پایین پرتاب کرد و جان خود را از دســت داد.«اِستین» 8۳ ساله بود و زمانی همســر «دیود اچ. هوبــل»، از برندگان جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی، بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.