کتاب آثار «شیشهگران» در لندن رونمايی شد

با حضور «حمید کشمیرشکن» گردآورنده اثر

Shargh - - هنر -

شــرق:

مرکــز فرهنگــی ‪Asia House‬ در مرکز لندن، ششم اردیبهشــت، میزبان جلســه رونمایی و معرفی کتاب مجموعه آثار «کوروش شیشــهگران» به انتخاب و گردآوری «حمید کشمیرشــکن» بــود. در ابتدای این مراســم که به همت «بنیاد میراث ایــران» و با حضور درخور توجه گالریداران، کارگزاران هنری، دانشگاهیان و عاقهمنــدان هنــر برگزار شــد، دکتر جــان کرتیس، سرپرست ســابق بخش خاورمیانه موزه بریتانیا و مدیر اجرائی بنیاد میراث ایران، ضمن خیر مقدم به حاضران به معرفی جلســه پرداخت و در باب اهمیت این کتاب و نیز آثار شیشــهگران نکاتی را بیان کرد. در ادامه دکتر حمید کشمیرشکن، پژوهشگر و استاد دانشگاه و سردبیر ســابق فصلنامه دوزبانه «هنر فــردا»، درباره تازهترین کتــاب خود درباره کوروش شیشــهگران به ســخنرانی پرداخت. کشمیرشــکن ســخنش را با سپاســگزاری از مســئولان بنیاد میراث ایران و نویسندگان همکارش در کتاب و حاضران مراســم آغاز کرد و سپس توضیحاتی دربــاره دلیل نــگارش این کتاب و جایگاه شیشــهگران در بســتر هنر مدرن و معاصر ایــران ارائه کرد و گفت: «هنر معاصر ایران در یک دهه گذشــته شاهد تحولات و رشــد در زمینههای مختلفی بوده اســت. یکی از این زمینهها، رشــد چشــمگیر هنر ایرانی در نمایشگاهها و مراکــز هنری در خارج از ایران و بهویژه در اروپا، آســیا و آمریــکای شــمالی بوده اســت. همزمان بــا برپایی نمایشگاههای گروهی، نمایشــگاههای انفرادی همراه با برنامههــای ویژهای برای معرفــی جنبههایی از این هنر در بســتر بینالمللی برگزار شــده که از نظر تعداد و کیفیت به گذشــته شباهتی ندارد. همچنین در سطح مارکــت هنر رویدادهــای متعددی بهویــژه در منطقه خاورمیانه و تا حدودی در خارج از آن، حضور اشکالی از هنــر مدرن و معاصــر ایرانی تأملبرانگیز اســت. در راســتای معرفــی و توســعه هنر ایرانی در ســالهای اخیــر، فعالیتهای کلیدی نیز در حوزههای پژوهشــی و دانشگاهی آغاز شده اســت و همزمان شاهد برپایی نشســتها، کنفرانسها و گفتوگوهای علمی و البته انتشــار تعدادی از منابع ارزشــمند بودهایم. بااینحال همچنان کمبود آثار پژوهشــی و علمــی در این حوزه بسیار محسوس است. عاوه بر نیاز به مطالعه در حوزه عمومی هنر ایرانی در عصر حاضر، باید به کمبود جدی نمونههایی اشــاره کرد که به بررسی و تحلیل بازیگران اصلی این عرصه پرداختهاند.

انتشار کتابهای مونوگراف هنرمندان با پرداختی تحلیلی و علمی تابهحال متأسفانه بهجز درباره چند هنرمند معدود، هنوز اتفاق نیفتاده است. برای نمونه، منابع نوشــتاری- پژوهشــی قابل ماحظهای درباره بســیاری از هنرمنــدان تأثیرگذار ایرانی، چــه به زبان فارسی و بهویژه به انگلیسی، وجود ندارد. این در حالی اســت که برخی از این هنرمندان، قابلیت بالایی برای معرفــی به مخاطبان در عرصه مطالعات و تاریخ هنر خارج از کشور دارند که از نمونههای بارز آن کوروش شیشهگران اســت که هنر و کارهایش بازتابی درخور توجه از تاریخ و فرهنگ ایران در پنج دهه اخیر است.» کشمیرشــکن در ادامه افزود: «شاید تنها وجهی از کار کوروش شیشهگران که بیشتر شناخته شده، مربوط به نمونههایی باشد که در سالهای اخیر در نمایشگاهها و مارکت هنر ارائه شــدهاند؛ درحالیکه کارنامه هنری او وجوه متنوعی را در اســتفاده از رسانههای گوناگون و اتخاذ رویکردهای پیشــگامانه شامل میشود که در واقع نهتنها مورد کنکاش و بررســی جــدی در بافتار فرهنگی ایران و نیز همســانیهای آن با هنر پیشرو در بســتر بینالمللی، قرار نگرفته است، بلکه در بسیاری از موارد حتی دیده نشــدهاند». کشمیرشکن در ادامه سخنان خود با استفاده از اساید و نمایش تصاویر به معرفی بخشهای مختلف کتاب پرداخت.

بعــد از صحبتهــای کشمیرشــکن، فیلمــی 20 دقیقهای شــامل گاهشمار زندگی شیشهگران از کودکی تــا دوران اخیر در قالب تصویر همــراه با متن و عکس بــه نمایش درآمد. در ادامه هم حاضران در نشســت، پرســشهایی را درباره کتــاب و کارهای شیشــهگران مطرح کردند و کشمیرشکن پاسخگوی سؤالها شد. از نکات جالب این جلسه که در پرسش و پاسخ مخاطبان نیز به چشــم میخورد، شــگفتی حاضــران از تنوع و گستردگی کارهای دیدهنشده شیشهگران بود.

در پایــان هم تعدادی کتاب توســط کشمیرشــکن بــرای حاضــران و عاقهمنــدان امضــا شــد. کتــاب مجموعه آثار کوروش شیشهگران را نشر «ساکی بوکز» ‪Saqi Books(‬ ) لندن، در ۳06 صفحه و به زبان انگلیسی منتشــر کرده اســت. در بخش نخســت کتاب، پس از مقدمــه جامع گردآورنــده، مقالاتی از حمید دَباشــی، دیوید گَلووِی، حمید کشمیرشــکن، علیرضا سمیعآذر و عباس دانشــوری در تحلیل نگرش و مســیر هنری این هنرمنــد مطرح ایرانی میخوانیم. این کتاب که با دقت آکادمیک درخور توجهی تدوین شــده، در بخش دوم، آثــار مختلف هفت دوره کاری کوروش شیشــهگران را بهصورت جامع و متناســب با ســالهای خلق آنها به تصویــر میکشــد: «آثار تکثیــری»، «اجراهایــی از آثار نقاشان بزرگ»، «هنر پســتی»، «هنر+هنر و هنر غلط»، «پوسترهای سیاسی اجتماعی»، «طراحیهای جنگ»، «خطخطیها» (در دو بخش اسکیسها و نقاشیها(. پــس از مقــالات و ارائه آثــار هنرمند، یک گاهشــمار Chronology() جامــع در مــرور کارنامه هنرمند دیده میشــود و کتاب با اطاعات کاملی از فهرست تصاویر، کتابشناســی و منابع، معرفی نگارنــدگان و نمایه به اتمام میرسد.

کوروش شیشهگران متولد 1۳2۳در قزوین است. او در مدرسه هنرهای زیبای تهران درس خوانده و شاگرد استادانی از جمله حسین کاظمی، محسن وزیریمقدم، لیلیت تِریان و پرویز مؤیدعهد بوده است.

حمیــد کشمیرشــکن، گردآورنده ایــن کتاب هم نویســندهای است که نامش بیشــتر با تاریخ هنر گره خورده. او که کارشناسی نقاشی را از دانشکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران و کارشناسی ارشد همین رشته را از دانشــکده هنر تربیت مدرس و ســپس در رشته چاپ خاقه از رویال کالج لندن گرفته، دکترای تاریخ هنر را از دانشگاه لندن و فوق دکترای همین رشته ر ا از دانشگاه آکسفورد دریافت کرده است. او سالها در زمینههای تدریس در دانشگاههای انگلستان و ایران و پژوهش و نگارش تاریخ و تئوری هنر معاصر فعالیت کرده اســت. او همزمان بــا برنامهریــزی و مدیریت کنفرانسها و رویدادهای بینالمللی، ســخنرانیهای متعدد در همایشهــای بینالمللی در نقاط مختلف جهان، کتابها و مقالات بسیاری را در مجات معتبر دانشــگاهی به زبانهای انگلیســی و فارسی منتشر کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.