صادرات، كلیديترين بحث توسعه اقتصادي كشور

Shargh - - اقتصاد - حميد تنهايي

روند روبهرشــد صدور خدمات فني و مهندســي به کشــورهاي دور و نزدیك و افزودهشدن کشورهاي جدید به فهرست درخواســتکنندگان خدمات فني و مهندســي از ایران اســلامي، نشــان از رونقگرفتن صــادرات مغزافــزار بهعنــوان یكــي از مؤلفههاي ممتاز در صادرات و رونق اقتصادي بهشــمار ميآید. محكخوردن کالا و خدمات فني و مهندسي ایران در بازارهاي جهاني نیز باعث ارتقاي آن شــده و حضور در عرصههاي بینالمللي را تسهیل ميکند. به گزارش روابطعمومي شرکت مهندســي مشاور مهابقدس، کسب رتبه نخست صدور خدمات فني و مهندسي در پنج سال گذشته از سوی شرکتها و مؤسسات وابسته به وزارت نیرو نشان از کارآمدي و برتري حوزه صنعت آب و برق در امر صادرات است. این سهم بازار در سال ‪51 ،1395‬ درصد بوده است.

در همین راســتا وزارت نیرو، روز یكشــنبه، ســوم اردیبهشــت، از شــرکتهاي پیشــتاز و نمونه صدور خدمات فني و مهندسي با حضور وزیر نیرو، قائممقام وزیر نیرو در امور بینالملل و پشــتیباني صنایع آب و برق، دوستحسیني، مدیرعامل صندوق توسعه ملي، خسروتاج، ریاست سازمان توسعه تجارت و سرمدي، قائممقام وزارت خارجه، تقدیر بهعمل آورد. مهندس دائمي در این مراســم گفت: بعد از انقلاب نقش آب و برق در توســعه بسیار کلیدي بوده است. وي افزود: بعد از بوميسازي ساخت تجهیزات صنعت آب و برق و دانش سدسازي در دهه اخیر توانستیم این صنایع را به بیرون از مرزها صادر کنیم که اغلب این دستاوردها حاصل تلاش شرکتهاي خصوصي است.

وي رفــع مشــكلات داخلــي ایــن صنعــت و مهیاکردن شــرایط حضــور قدرتمند شــرکتها در عرصههاي بینالمللي را از مهمترین وظایف وزارت نیــرو، دولت، بانكها و مؤسســات مالي برشــمرد. دائمي از شرکتهاي صادرکننده نیز درخواست کرد تا کیفیت کالاها و خدمات صادراتي خود را افزایش داده و قابــل رقابت با کالاها و خدمــات موجود در بازارهاي جهاني کنند و براي ایران اســلامي نماینده شایستهاي باشند. از دیگر سخنرانان مراسم ميتوان به آقاي سرمدي اشــاره کرد که بیان کرد: دستور کار وزارت امــور خارجه بر مبناي دیپلماســي اقتصادي برنامهریزي شده اســت و برهمیناساس 90 درصد فعالیت اصلي ســفارتخانههاي ایــران در بازارهاي هدف بــر همكاريهــاي اقتصادي متمرکز اســت. خسروتاج، یكي دیگر از سخنرانان مراسم، از تصویب صــدور ضمانتنامههاي بانكي براي شــرکتهایي که در ســالهاي گذشــته بیــش از 20 میلیون دلار صــادرات داشــتهاند خبــر داد. دوستحســیني، مدیرعامل صندوق توسعه صادرات، نیز گفت: براي صادرکننــدگان واقعي که بیش از 60 درصد کالاها و خدمات صادراتيشــان را از تولید داخل تأمین کنند، هیــچ محدودیتي براي تأمیــن اعتبار وجــود ندارد. وزیر نیرو بهعنوان ســخنران پایاني این مراســم بیان کرد: حضــور موفق در بازارهــاي صادراتي ميتواند زمینهســاز افزایش اقتــدار و توان ملي مــا از منظر سیاسي و فرهنگي در جهان پیشرو باشد. در انتهاي مراســم نیز از شــرکتهاي ممتاز، نمونه و پیشرو در امر صــدور خدمات فني و مهندســي حوزه صنعت آب و برق تقدیر به عمل آمد که شــرکت مهندســي مشــاور مهابقدس بهعنــوان بزرگتریــن مهندس مشــاور ایــران و خاورمیانه و یكي از 10 مشــاور برتر جهان، بــا بهرهگیري از دوهــزارو 500 نیروي کارآمد و متخصص خود در طول 30 ســال گذشته، مشاوره، طراحي و نظارت بر اجراي دو هزار پروژه بینالمللي را با موفقیت به اتمام رسانده که از این میان ميتوان به 200 ســد بــزرگ، 3.5 میلیون هكتار شــبكههاي آبیاري و زهكشــي، هفتهزار کیلومتر آبرساني به شــهرهاي مختلف، 70 تصفیهخانه آب و فاضلاب و انجام شبكههاي فاضلاب، جمعآوري فاضلاب، ایجاد تصفیهخانههاي فاضلاب و تصفیهخانههاي فاضلاب براي 35 میلیون نفر در اغلب شــهرهاي بزرگ کشور و... اشاره کرد، که تقدیرشوندگان لوح تقدیر از دست وزیر محترم نیــرو دریافت کردند. شــرکتهاي مپنا، عمراب، تانا بینالملل، صاانرژي، یاســان، کابلسازي افق البرز، سیم و کابل ابهر، صانیر، کیسون، سندیكاي صنعت برق ایران و ایرانتراتسفو از دیگر شرکتهاي نمونه تقدیرشده در این مراسم بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.