11 میلیون حاشیهنشین بیمه شدند

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولــت یازدهــم، 11 میلیون نفر حاشیهنشــین در کشــور بیمه شــدند، ضمن اینكه ایــن برنامه همچنــان در حمایــت از قشــر ضعیــف جامعه تداوم دارد. علی ربیعی دوشنبهشــب در مراسم هماندیشــی کارگران، صنعتگــران و جامعه کار و تلاش اســتان قم افــزود: از دغدغههای اصلی ما وضعیت کارگران غیررســمی و حاشیهنشینان در شهرها هســتند که در این راســتا برنامههایی در ســاماندهی این وضعیت اتخاذ شــد. وی بیان کرد: در این دوره تشــكلهای کارگری ۴7 درصد و تشــكلهای کارفرمایی 67 درصد در سطح کشور افزایش یافت و در راستای تثبیت شغل در جامعه فعالیتهایی به ثمر نشست.

ربیعی خاطرنشان کرد: امنیت شغلی هنگامی کــه میان عرضــه و تقاضا تــوازن برقرار نباشــد به خطــر میافتد کــه در این راســتا برنامههایی در جهت حفظ امنیت شــغلی و تثبیت شــغلی در دســت اجراســت. وی اظهــار کــرد: یكی از راهبردهای مهــم حرکت از جامعــه توزیعی به ســمت تولیدی بود، در ایــن روش به جای توزیع پــول بدون نــگاه کارشناســی، ظرفیتهای تولید و اشــتغال ایجــاد میشــود. وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی تصریح کــرد: در جامعه توزیعی درآمدهــای نفتی بهعنوان ســرمایههای ملی به تولید تبدیل نمیشود و اقتصاد را وابسته میکند. درحالیکــه در جامعه تولیدی، ظرفیتهای مهم اقتصادی ایجاد میشــود و تولیــدات داخلی به ســمت بازارها میرود و جایگاه کارگران ارتقا پیدا میکنــد. ربیعی ادامه داد: دولت اقدامات مهمی را در تولید، اشتغال و رونق اقتصادی در کشور به سرانجام رساند و فضای همدلی خوبی را در میان جامعه کارگری و کارفرمایــی به وجود آورد. وی عنوان کرد: در ابتدای دولت یازدهم دوهزارو ۴00 کارخانه در وضعیت خطرناکی در تعطیلشدن به ســر میبردند که با اقدامات انجامشده در حدود ۴00 کارخانــه تولید خــود را از ســر گرفتند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: یک کارخانه هیچگاه در طول یک یا دو سال تعطیل نمیشود، بلكــه با مشــكلات اقتصادی در کشــور در طول هشت سال این اتفاق شكل میگیرد، ازاینرو حل مشكلات آن نیز به زمان بیشتری نیاز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.