بهخاطر انتخابات تحلیل نادرست آماری به مردم ندهید

Shargh - - اقتصاد -

ایرنــا:

رئیــس مرکز آمار ایــران گفــت: بهخاطر انتخابــات تحلیل نادرســت اطلاعــات آماری به مردم تحویل ندهید. «امیدعلی پارسا» در نشستی خبری که درخصوص آمارهای اشــتغال در مرکز آمار ایران برگزار شد، افزود: آمارهای ارائهشده از ســوی مرکز آمار ایران مبنــای علمی دارد و هیچ دخلوتصرفــی در آنهــا نیســت. وی تأکید کرد: انتخابات مهم است، اما مراقب باشیم که تحلیل نادرست به مردم ارائه ندهیم.

رئیــس مرکز آمار ایران با اشــاره به نرخ تورم گفت: برخــی میگویند چرا قیمتهــا با کاهش تورم پاییــن نیامده، درصورتیکه شــتاب افزایش قیمتها کند شده است.

پارســا گفــت: مرکز آمــار ایران میخواســت دخالتی در موضوع انتخابات نداشــته باشــد، اما متأســفانه برخی تحلیلهای آماری که از ســوی برخی رسانهها مطرح میشــود آنقدر خندهدار است که مرغ پخته هم به خنده میافتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.