آغاز تحويل هواپیماهای بويینگ به ايران در سال ۲۰1۸

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

شــرکت بویینگ پیشرفت مســتمری برای تكمیل شــرایط فروش 80 فرونــد هواپیما به ایرانایر داشته و انتظار میرود نخستین فروند از این هواپیماها در ســال آینده تحویل داده شود که نخستین صادرات هواپیمــا از ســوی آمریكا بــه ایران از زمــان انقلاب اســلامی خواهد بود. دنیس مویلنبــرگ، مدیرعامل بویینگ روز دوشــنبه در نشســت عمومی سالانه این شــرکت هواپیماســازی ضمن بیان مطلب فوق، به خبرنگاران گفت: این موضوع به اندازهای مهم است که در هر مرحله از فراینــد فروش با دولت همكاری نزدیكی داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.