اژدهای سرخ زیر باران

Shargh - - روزنامه -

سحرطلوعي:

جشن روز کارگر و آغاز تابستان اهالی گلاستونبری هیچ شباهتی به جشنهای هرساله این منطقه ندارد. کارگرها و دیگر شهروندان گلاستونبری روز تعطیل «می دی» را زیر نمنم باران و بارش برف و هوای سرد آغاز کردهاند. کارگرها اژدهای سرخ را با خود بیرون آوردهاند تا روز نخست ماه می و فرارسیدن تابستان را خبر بدهند. اما چه تابســتانی که هیچ نشانی از هوای گرم ندارد. ابرها دوپشته بر فراز گلاستونبری مستقر شدهاند. دمای هوا پایین آمده و لباسهای زمستانی به تن مردم است. گوش اهالی این منطقه به دهان کارشناسان آب و هواســت، بلکه نقشــهها را بخوانند و خبر خوش بدهند و آب و هوایی آفتابی برای هفته آینده گلاستونبری پیشبینی کنند. عکس: گتی ایمیجز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.