کودکان اوگاندایی قربانی جادوگری

Shargh - - روزنامه -

عکسی که صفحه یک روزنامه یواسایتودی با آن آغاز میشود، مربوط اســت به ردپای توفان مرگبار کنتن در تگــزاس آمریکا. این توفان خسارات مالی فراوانی بهجا گذاشته و جان برخی شهروندان این شهر را گرفته است. خانه اغلب ساکنان کنتن ویران شده و تعداد کشتهها به ۱۵ نفر رســیده است. جنوب و غرب میانه آمریکا باز هم در انتظار تورنادو خواهد بود. کارشناســان آبوهوایی به ساکنان این ایالتها هشدار دادهاند. روزنامه یواسایتودی در تیتر یک خود خبر میدهد قوانین جدید، اجازه پرســش از میــزان حقوق را نمیدهد. این روزنامه نوشــته مخاطب این ســؤال که حقوقت چقدر اســت، معمــولا از گفتن رقم دقیق دریافتیاش فــرار میکند و نمیخواهد فرد پرسشــگر او را در زمره افرادی که ثروتمند هستند یا دستشان به دهانشــان نمیرســد، بگذارد. با تغییر آیین نامه فدرالی استخدامی شــرکتها این ســؤال حذف میشــود. یواسایتودی همچنین در گزارش مربوط به این ماجرا نوشته فعالان این حوزه در تلاش هستند تفاوتهای دریافتی زنان و مردان شــاغل را هم از بین ببرند. گزارش عجیبوغریبی که در صفحه یک یواسایتودی به چشم میخورد، درباره شرایط رقتبار کودکان در آفریقاست. گزارش ادعا میکند همچنان کودکان اوگاندایی قربانی جادوگری هستند. نهتنها بیماری که زندگی عادی گاهی باعث میشود سروکار این کودکان به جادوگران بیفتد و جانشان را از دست بدهند. مثلا جادوگران با دیدن برخی کودکان ادعا میکنند آنها جنزدهاند یا گرفتار ارواح خبیث شدهاند. بهاینترتیب فرصت کشتن کودکان را فراهم میکنند.

نکته: گزارش یواسایتودی از اوگاندا خواندنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.