«می » با اتهام تحقیر برگزیت مبارزه میکند

Shargh - - روزنامه -

حالا نوبت ژان کلود یانکر اســت که راهی لندن شــود تا بر ســر برگزیت و نحــوه اجرای آن با ترزا می چانه بزنــد. روزنامه گاردین عکســی از خوشوبش هــر دو سیاســتمدار اروپایــی مقابل در ورودی ساختمان شــماره ۱۰ داونینگاستریت لندن در صفحه یک منتشر کرده اســت. رئیس کمیســیون اروپایی اتحادیه راهی لندن شــده تا حرفهای ترزا می را بهعنوان نخســتوزیر بریتانیا درباره نحوه خروج این کشــور از اتحادیه بشــنود. گاردین در تیتر یک و در گزارشــی که درباره این موضوع نوشــته از واکنش نخستوزیر به حواشی اخیر برگزیت خبر داده اســت؛ ترزا می با هرگونه تحقیر و سرهمبندی مســئله برگزیت مبارزه میکند. اینطور که در گزارش گاردین آمده، گویا آقای یانکر در گفتوگویی که با ترزا می داشــته از بیبرنامگــی طرفین درباره این موضوع حرف زده و به گوش می رسانده که رهبران اروپایی معتقدند خود بریتانیاییها هم نمیدانند برای برگزیت چه باید بکنند. بهزعم گاردین، شام مشترک می و یانکر نتیجهای نداشته و گویی فقط پولی از جیب می رفته است! ترزا می در واکنش به شایعات شکلگرفته در اتحادیه اروپا عنوان کرده راهی به جز بیتوجهی به شایعات بروکسلی نیست و باید به توافقی مشترک در این زمینه دست پیدا کرد. گاردین در مطلبی دیگر در صفحه یک ادعا میکند بریتانیا در مســائل خاورمیانهای از آمریکا فاصله میگیرد. از جمله این مســائل، موضوع توافق هستهای با ایران است. بریتانیا حامی این توافق است و ترجیح میدهد حامی آن باقی بماند و کمتر درگیر حواشی آمریکاییها شود.

نکته: برگزیت همچنان مهمترین موضوع صفحه یک روزنامه گاردین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.