باگووهر یاز دماتخرصیصامنبسلاا مرتر ا ووانیحواعلنومیجت،م اعمی ب انت رادشارمبیانیهاز حاایلحسبنر ح هوتحانرییمایدتکاردرنندد

Shargh - - جامعه -

شــرق:

میگویند شادی جمعی، ثبات روحی، نبودن تنشهای هر روزه در سطح کلان کشور، ارتباط مستقیمی با سلامت روان جامعه دارد. به عقیده کارشناســان جامعهای که وضعیت سیاسی مشــخصی دارد، جامعهای که در یک ســیر ثبات روزگار میگذراند، دارای مردمی سالم از نظر روانی خواهد بود. در تعریف آکادمیک ســلامت روان آمده است: «سلامت روان بهعنــوان حالت رفاهــی که در آن هر فرد ظرفیتهای خود را شــناخته، بتواند با اســترسهای طبیعی زندگی خود کنار آمده، بهطور مؤثر و مولد کار کند و نیز قادر باشد در اجتماع مشارکت کند، تعریف شده است».

بدیهی اســت که نبود ســلامت روانــی هزینههای گــزاف اجتماعی، بهداشــتی و اقتصادی را بر یک کشور تحمیل میکند. از آنجا که بسیاری از تعیینکنندههای کلان سلامت روان در سطوح مختلف حکومت پراکندهاند، بهبود وضعیت ســلامت روان نیز نیازمند اتخاذ سیاســتها و راهکارهای مرتبط از ســوي سایر بخشهاســت. بهعبارت دیگر، برخی از سازمانها و ارگانها، بهغیر از بخش ســلامت، با عوامل تأثیرگذار بر اختلالات روانی و رفتاری در ارتباطاند، بنابراین خود آن ســازمانها و ارگانها باید سیاستها و راهکارهای لازم را اتخاذ کنند. ســلامت معنــوی بهعنوان یکی از ابعاد ســلامتی در کنار سلامت جســمی، ذهنی و اجتماعی مطرح شده است. دیدگاه معنوی روی باورها، نگرشها، ارزشها و رفتارها تأثیر عمیق دارد و بر بیوشیمی و فیزیولوژی تأثیر میگذارد. این تأثیر روی فکر و بدن، تندرستی معنوی نامیده میشــود. شاید برای همین است که گروهی از متخصصان ســلامت روانی- اجتماعی کشــور با صدور اطلاعیــهای ضمن حمایت از دولت تدبیر و امید، دلایل خود را برای حمایت از حسن روحانی برشمردند. در این بیانیه آمده است: «ما جمعی از متخصصان حوزه ســلامت روان کشور با آگاهی از شیوه نگرش و برنامههــای نامزدهای محترم ریاســتجمهوری به دلایل زیر و مبتنی بر نگرانیهای حرفهای که برای مردم ایران داریم به رئیسجمهور حسن روحانی مجددا رأی خواهیم داد:

1. در سالهای اخیر بارها در مورد زیانِ تنشهای سیاسی و ناپایداریهای اجتماعی بر سلامت روان مردم هشدار داده شده است. مبتنی بر یافتههای علمی و متکی بر تجربه خود به جد باور داریم سهم مؤلفههای اجتماعی در بهبود یا وخامت سلامت عمومی و روانی مردم بسیار تعیینکننده است. کشور به آرامش، آشتی و پیشبینیپذیری و در یک کلام به حکمرانی خوب نیاز دارد. دیدگاههایی که مجددا ســایه شوم جنگ و تحریم را بر این آب و خاک مســتولی گرداند به جد برای سلامت روان مردم تهدیدکننده؛ و برای تمامیت ارضی، همبستگی عمومی و توسعه ملی سمی مهلک است. به روحانی رأی میدهیم چون طرفدار آشتی، صلح و قانون هستیم.

۲. فقر، تبعیض، فســاد و ناکارآمدی سیســتم اداری برای کشور و برای سلامت روان مردم چونان زهر هلاهل است. ما متخصص اقتصاد نیستیم؛ امــا در چارچوب حرفــه خود میدانیم کــه روانِ مــردم از ناپایداریها و ناامنیها آســیب جــدی میبیند. بــه روحانی رأی میدهیــم چون نگاه توســعهای دارد و تداوم برنامههای او به مدت چهار ســال دیگر میتواند رکود را چون تورم بکاهد و با رونق تولید و اشتغال بر وضعیت قدرت خرید مردم تأثیر بگــذارد. به او اعتماد کردهایم چون در مجموع کارنامه او را در مبارزه با فساد آبرومندتر و قابل دفاعتر یافتهایم. دولتی که رونق، امنیت، و امید به آینده را به ارمغان آورد، برای بهترشدن حالِ ایرانیان و ایران مفیدتر خواهد بود.

3. بدون وجود رســانههای آزاد نمیشــود با فســاد مبارزهای مومنانه کــرد. به روحانی رأی میدهیم چون رســانههای مجازی را محدود نکرد. رســانههای آزاد بــه جامعه امــکان تنفس و البته امکان ســخن گفتن و دیدهشــدن میدهد. فضــای مجازی امکانهای مهمی بــرای گفتوگو و مشــارکت جمعی را در شــرایطی که امکان مشارکت در فضای حقیقی با محدودیتهای جدی روبهرو است، به مردم ما داده است.

به ســربلندی ایران و به حالِ خوب ایرانیان میاندیشــیم. باور داریم با روحانی، مردمان ما حال بهتری خواهند داشت».

در گفتوگــو با دو نفر از امضاکنندگان این بیانیه، ارتباط ســلامت روان و ثبات سیاســی را جویا شــدیم. دکتر امیرحســین جلالی، «روانپزشک» دراینباره به «شــرق» میگوید: «ســؤال شــما در حقیقت به مؤلفههای اجتماعی مؤثر در ســلامت و ســلامت روان مرتبط است. سازمان جهانی بهداشت چند ســالی اســت نقش مؤلفههای اجتماعی مؤثر در سلامت را مــورد توجه قــرار داده و تحقیقات زیادی روی آن انجام گرفته اســت. بهگونهای که گفته میشود تا 70درصد نقش تعیینکننده دارد». او افزود: «البتــه عوامــل اجتماعی متفــاوت روی هر موضوعی تأثیــرات متفاوتی میگذارنــد؛ اما چیزی که مشــخص اســت، عواملی مثل فقــر، بیکاری، تبعیــض و نابرابــری و ناپایداریهای اجتماعی، مثــل ناپایداری وضعیت سیاسی و پیشبینیناپذیربودن بخشی است که روی سلامت روان تأثیرگذار اســت. زمانی که جامعه فکر کنند که وضعیت آینده کشورشان با ثباتتر است، میتوانند برنامهریزی طولانیمدتتری داشته باشند و این میتواند آرامش بیشــتری برای جامعه رقم بزند». جلالی در پاسخ به این سؤال که وضعیت ســلامت روان جامعه ایران را در چهار ســال دولت تدبیر و امید چگونــه ارزیابی میکنید، خاطرنشــان کرد: «این مســئله نیازمند پژوهش است، ولی همانطور که اشاره کردم هر چقدر اوضاع جامعه آرامتر باشد و پیشبینی و برآورد جامعه از فردایش این باشــد که قرار نیســت تلاطم زیادی در جامعه ایجاد شود و قرار نیست هرچیزی در لحظه تغییر کند، قرار نیست تصمیمهای اورژانســی در جامعه گرفته شود، قرار نیست مقررات دستخوش تغییرات کلیدی شود، در این شرایط وضعیت سلامت باثباتتر اســت. اصولا ما انســانها به داشــتن احســاس کنترل نیازمندیم. هرقدر احساس کنترل در ما کاهش پیدا کند، حال ما بد میشود، بههرحال تجربه چهار سال گذشته نشان میدهد، حداقل اگر در بسیاری از شاخصهها رشد نداشتهایم، اما نگران هرروزه تغییر قوانین و مقررات و تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی داخلی و بینالمللی روی زندگی روزمرهمان نیستیم. ما در چهار سال گذشــته شاهد تغییر و نوســانات زیادي در اقتصاد نبودهایم و همین پارامتر طبیعتا میتواند پارامتر مهم و تعیینکنندهای باشــد. هر وضعیتی که در آن به نوعی بیثباتی و نبود تعادل باشــد و تصمیمهای اورژانسی و شوکآور باشد، حداقل از منظر سلامت روان برای جامعه مفید نیست».

همچنین دکتر حسن رفیعی، از تهیهکنندگان متن این بیانیه به «شرق» گفت« بهجز این نامه که با صراحت بیشــتری نسبت به وضعیت سیاسی موضع گرفته، هفته پیش هم بیانیهای توســط انجمن روانپزشکی نوشته شــده و مطالبات و درخواســتهای انجمن بهعنوان نهاد روانپزشکی از رئیسجمهور ذکر شد که پای آن سند، تعدادی منابع و مستندات ملاحظه میکنید که در آنها مشــخص شــده اســت بین ثبات و آرامش سیاســی اجتماعی و بســیاری دیگر از عوامل اجتماعی با سلامت روان رابطه وجود دارد. مردم ما در این ســالها آنقدر این مسئله را با پوست و استخوان خود لمس کردهاند که خود آنها نیز درک میکنند میان وضعیت سیاسی کشور و ســلامت روان رابطه مســتقیمی وجود دارد. وقتی نرخ دلار بالا و پایین مــیرود، وقتی بیانیهای علیه ملت صادر میشــود، وقتی موضعی گرفته میشــود که باعث میشود منافع ملی ما به خطر بیفتد، مردم کاملا حس میکنند». او افزود: «در چهار ســال گذشــته مملکت بهشــت نشده بود، ولی شــرایط بهتری را تجربه کردیم. برای اینکه اثبات کنیم در این بیانیه ما موضع سیاســی نگرفتهایم بلکه در واقع نگرانی و دغدغه سلامت روانی و اجتماعی داریم، به شــاخصهای اقتصادی نیز باید توجه کرد. در چهار سال گذشــته شاخص فلاکت که شــاخصی در اقتصاد است، کاهش پیدا کرده؛ این شــاخص مرکب از وضعیت دو شــاخص بیکاری و تورم است. هر دوی اینها از 9۲ تا کنون کاهش پیدا کرده اســت. البته باید این مســئله را متذکر شــد که با اینکه بیکاری کاهش پیدا کــرده، اما بیکاری جوانان افزایش یافته اســت، دلیل این مســئله هم تأثیر هرم سنی جمعیت است که جوان شده است. درهرحال ما نتیجه میگیریم در کل وضعیت جامعه بهتر است؛ اما این بهبود شرایط به صورت یکدست اتفاق نیفتاده و انتظار این است که عقلانیتی حاکم باشد تا بشود اقدامات مؤثرتری داشت». او در پایان تصریح کرد: «از جهت دیگر شــاخص نابرابری یعنی شاخص جینی، در طول سالهای بعد از انقلاب تاکنون کاهش داشته است و البته در این کاهش هدفمندی یارانهها تأثیر داشته است. همه اینها به ما نشان میدهد سلامت روان با دموکراسی رابطهای مستقیم دارد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.