واکنش محیط زیست به خبرسازی درباره کاهش تراز دریاچه ارومیه: از بیتفاوتی متری تا حساسیت سانتی

Shargh - - جامعه -

شرق :

«خبرگزاریها و رسانههایی که در دو دولت گذشــته در برابر افت مترمتر ســطح تراز دریاچه ارومیه و شرایط بسیار نگرانکننده این اکوسیستم ســکوت کرده بودند، امروز در برابر سانتســانت سطح تراز دریاچه ارومیه خود را نگران میدانند و البته این حساسیت ناشی از توجه دولت یازدهم به موضوع محیط زیست و احیای دریاچه ارومیه اســت و ایــن مطالبه را خــود دولت به ســطح عمومی جامعه و رســانهها نیز انتقال داده و باید آن را به فال نیک گرفت.»

این بخشی از واکنش مسعود باقرزاده کریمی، معاون دفتر زیســتگاهها و امور مناطق ســازمان حفاظت محیط زیســت و عضو ستاد ملی احیای دریاچــه ارومیه به برخــی خبرســازیها درباره کاهش تراز دریاچه در زمان دولت یازدهم است.

طبق گفته او ســطح تــراز دریاچه براســاس اطلاعــات و آمــار ثبــت شــده در وزارت نیــرو، 1۲70.53 اســت. باقــرزاده کریمی در پاســخ به خبر منتشرشــده در یکــی از خبرگزاریها، گفت: آنچه این خبرگزاری بهعنوان ســطح تراز دریاچه ارومیه در فروردین سال 9۲ مطرح کرده، نادرست اســت و سطح تراز دریاچه براســاس اطلاعات و آمار ثبت شــده در وزارت نیرو، 1۲70.53 اســت. او ضمــن تأکید بر این موضوع که پیش از آغاز به کار دولت یازدهم به طور میانگین، ســالانه شاهد افت 30 ســانتیمتری ســطح تراز دریاچه ارومیه بودیم، خاطرنشــان کرد: این رونــد به دلیل آنکه دولت یازدهم شــش ماه نخست آغاز به کار خود را به ارزیابی ریســک برنامهها و اســتراتژیهای پیشــنهادی گذرانــد و پس از آن نیــز فصل گرما آغاز شده بود و امکان مدیریت بارشها و هدایت آنها به دریاچه وجود نداشــت، تا شهریور 1393 ادامه داشــت و در نهایــت کمترین ســطح تراز دریاچه ارومیه در شــهریور 1393 با رقمی حدود 1۲70,50 به ثبت رســید. باقــرزاده کریمی افزود: اما با شــروع اقدامات دولت یازدهم برای احیای دریاچــه ارومیه و عزم جدی در این زمینه، پس از شــهریور 1393 تاکنون، سطح تراز دریاچه ارومیه همواره با روندی رو به رشد همراه بود و نهایتا در فروردین سالجاری ســطح تراز دریاچه به حدود 1۲70,89 رســید که نشــاندهنده افزایش حدود 80 ســانتیمتری ســطح تراز دریاچــه در دولت یازدهم اســت. عضو ســتاد ملی احیای دریاچه ارومیه گفت: براســاس تمامی آمارهای رســمی و تصاویر ماهوارهای، ســطح تراز ثبت شده برای دریاچــه ارومیه در فروردین ســال جاری، حتی از سطح تراز فروردین سال 9۲ نیز بیشتر بود. معاون دفتر زیســتگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیســت با اشــاره به شــرایط اکوسیستمی تالابها و دریاچهها، اظهار کرد: شرایط تالابی به گونهای نیســت که شما به محض تغییر دولتها شاهد افزایش یا کاهش ســطح تراز آب تالابها و دریاچهها باشــید، از همین رو مدت زمانی پس از آغــاز به کار دولت یازدهــم نیز همچنان اثرات بیتوجهــی به دریاچــه ارومیه را شــاهد بودیم. باقرزاده کریمی تأکید کــرد: مهمتر از اعداد ثبتی، اراده اجرائــی دولــت یازدهم برای ســاماندهی مصــارف آب در حوضه دریاچــه ارومیه و احیای این اکوسیستم ارزشمند و گسترش این اقدام بسیار مهم به تمامی کشور اســت؛ بهگونهای که امروز شاهد به ثمر رسیدن تدریجی این اراده و اقدام در بســیاری از نقاط از جمله دریاچه ارومیه هستیم. معاون دفتر زیســتگاهها و امور مناطق ســازمان حفاظت محیط زیست، بسته شدن هزاران حلقه چاه غیرمجاز، توقف ساخت سدهایی که حتی در برخی موارد، اجرای آنها در دولت گذشــته کلید خورده بود، رهاســازی آب از پشت سدها، اصلاح و ساماندهی مدیریت کشت و آبیاری، ایجاد زمینه برای گســترش آبیاریهــای نوین در کشــاورزی را برخی از اقدامهای مهم انجام شــده از ســوی دولت یازدهم در حوضه دریاچه ارومیه و ســایر نقاط کشور اعلام کرد. باقرزاده کریمی با اشاره به ســابقه فعالیت خود، گفت: بهعنوان کسی که در پنج دولت مســئولیت حوضه تالابها را بر عهده داشــته، بایــد بگویم که دولــت یازدهم، فرصتی استثنائی برای احیای تالابها در سطوح مختلف مردم و مســئولان ایجاد کرده اســت که از جمله آثار آن میتوان به همکاری دو قوهمقننه و مجریه و در نهایت تصویب لایحه حفاظت از تالابها در مجلس دهم اشاره کرد. معاون دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست درباره صحبتهای مطروحه پیرامون مشکلزایی دولت برای کشــاورزان در مســیر احیای دریاچه ارومیه، اظهار کرد: هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که اقدام دولت که بدون هیچ هزینهای، کشــاورزان منطقه را به سیســتم آبیاری نوین مجهز کرده تا علاوه بر صرفهجویــی در میزان مصرف و ارتقای بهرهوری آب، آفــات و آلودگیهای محصولات کشــاورزی خود را نیــز کاهش دهند، منجر به مشــکلزایی برای کشاورزان شده است. او ادامه داد: قطعا این صرفهجویــی در آب منجر بــه هدایت آب ذخیره شــده به دریاچه خواهد شد که در نهایت مانع از خشــکی دریاچه و ایجاد مشــکلات متعدد برای مردم منطقه و کشور میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.